คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit.Options

BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit

วิธีการสาธารณะ

BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit.Options
splitType (String splitType)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน BoostedTreesSparseCalculateBestFeatureSplit.Options splitType (String splitType)

พารามิเตอร์
splitType สตริงที่ระบุว่า Op นี้ควรทำการแยกอสมการหรือการแยกความเท่าเทียมกัน