คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

Mutex.Options

Mutex.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ Mutex

วิธีการสาธารณะ

Mutex.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
Mutex.Options
sharedName (String sharedName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Mutex.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

พารามิเตอร์
คอนเทนเนอร์ หากไม่ว่าง ตัวแปรนี้จะถูกวางในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้น คอนเทนเนอร์เริ่มต้นจะถูกใช้

ประชาชน Mutex.Options sharedName (String sharedName)

พารามิเตอร์
sharedName หากไม่เว้นว่างไว้ ตัวแปรนี้จะถูกตั้งชื่อในที่เก็บข้อมูลที่กำหนดด้วย shared_name นี้ มิฉะนั้น ชื่อโหนดจะถูกใช้แทน