คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

OrderedMapSize.Options

OrderedMapSize.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ OrderedMapSize

วิธีการสาธารณะ

OrderedMapSize.Options
ความจุ (ความจุ Long)
OrderedMapSize.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
OrderedMapSize.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
OrderedMapSize.Options
sharedName (String sharedName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน OrderedMapSize.Options ความจุ (ความจุ Long)

ประชาชน OrderedMapSize.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

ประชาชน OrderedMapSize.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

ประชาชน OrderedMapSize.Options sharedName (String sharedName)