คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options

RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

วิธีการสาธารณะ

RetrieveTPUEmbedding StochasticGradientDescentParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
RetrieveTPUEmbedding StochasticGradientDescentParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
RetrieveTPUEmbedding StochasticGradientDescentParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options tableName (String tableName)