Apply to speak at TensorFlow World. Deadline April 23rd. Propose talk

tf.SummaryMetadata.PluginData

Class PluginData

Defined in tensorflow/core/framework/summary.proto.

A ProtocolMessage