Google I / O là một kết quả hoàn hảo! Cập nhật các phiên TensorFlow Xem phiên

mnist

Cơ sở dữ liệu MNIST của các chữ số viết tay.

Tách ra Các ví dụ
'test' 10.000
'train' 60.000
 • Các tính năng:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

Hình dung

 • Trích dẫn:
@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}