Tập dữ liệu cộng đồng

Các tập dữ liệu được ghi lại ở đây được tạo ra bởi cộng đồng. Mã trình tạo tập dữ liệu nằm trong các kho lưu trữ bên ngoài. Có thể thêm các kho chứa bộ xây dựng tập dữ liệu tại đây .


Cách sử dụng

Xem hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để được giới thiệu nhanh.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tất cả các tập dữ liệu

Mặt ôm

Xem tổng quan để biết thêm chi tiết về 763 bộ dữ liệu trong không gian tên huggingface .