Google I / O là một kết quả hoàn hảo! Cập nhật các phiên TensorFlow Xem phiên

Tập dữ liệu cộng đồng

Các tập dữ liệu được ghi lại ở đây được tạo ra bởi cộng đồng. Mã trình tạo tập dữ liệu nằm trong các kho lưu trữ bên ngoài. Kho với số liệu các nhà xây dựng có thể được thêm vào trong đây .


Cách sử dụng

Xem chúng tôi hướng dẫn nhận-bắt đầu cho một giới thiệu vắn tắt.

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

Tất cả các tập dữ liệu

Mặt ôm

Xem tổng quan để biết thêm chi tiết về 723 bộ dữ liệu trong huggingface namespace.