Google I / O là một kết quả hoàn hảo! Cập nhật các phiên TensorFlow Xem phiên

TensorFlow Hub

TensorFlow Hub là một kho lưu trữ và thư viện mở để máy học có thể tái sử dụng. Các hub.tensorflow.google.cn kho cung cấp nhiều mô hình pre-đào tạo: embeddings văn bản, các mô hình phân loại hình ảnh, TF.js / mô hình TFLite và nhiều hơn nữa. Kho được mở cho người đóng góp cộng đồng .

Các tensorflow_hub thư viện cho phép bạn tải về và tái sử dụng chúng trong chương trình TensorFlow của bạn với một số tiền tối thiểu của mã.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://hub.tensorflow.google.cn/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Bước tiếp theo