TF-Hub Metin Gömmelerinde Adalet Göstergeleri

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın GitHub'da görüntüle Not defterini indir TF Hub modeline bakın

Bu eğitimde, kullanmak öğreneceksiniz Adil Göstergelerini gelen katıştırmalarını değerlendirmek için TF Hub . Bu defter kullandığı Sivil veri kümesi Yorumlar .

Kurmak

Gerekli kitaplıkları yükleyin.

!pip install -q -U pip==20.2

!pip install fairness-indicators \
 "absl-py==0.12.0" \
 "pyarrow==2.0.0" \
 "apache-beam==2.34.0" \
 "avro-python3==1.9.1"

Diğer gerekli kitaplıkları içe aktarın.

import os
import tempfile
import apache_beam as beam
from datetime import datetime
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from fairness_indicators import example_model
from fairness_indicators.tutorial_utils import util
ERROR: 
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/apache_beam/io/gcp/bigquery.py", line 341, in <module>
  import google.cloud.bigquery_storage_v1 as bq_storage
ModuleNotFoundError: No module named 'google.cloud.bigquery_storage_v1'

veri kümesi

Bu defterin, sen çalışmak Sivil veri kümesi Yorumlar tarafından kamuoyuna yaklaşık 2 milyon kamu yorumlarınızı içeren Civil platformu Yorumlar süregelen araştırma için 2017 yılında. Bu çaba, toksik yorumları sınıflandırmanın yanı sıra istenmeyen model önyargısını en aza indirmeye yardımcı olmak için Kaggle'da yarışmalara ev sahipliği yapan Jigsaw tarafından desteklendi.

Veri kümesindeki her bir metin yorumu, bir toksiklik etiketine sahiptir; etiket, yorum toksik ise 1 ve yorum toksik değilse 0 olur. Veriler içinde, bir yorum alt kümesi, cinsiyet, cinsel yönelim, din ve ırk veya etnik köken kategorileri dahil olmak üzere çeşitli kimlik özellikleriyle etiketlenmiştir.

Verileri hazırlayın

TensorFlow kullanarak verilerden özelliklerini ayrıştırır tf.io.FixedLenFeature ve tf.io.VarLenFeature . Girdi özelliğini, çıktı özelliğini ve ilgili tüm diğer dilimleme özelliklerini haritalayın.

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

# The input and output features of the classifier
TEXT_FEATURE = 'comment_text'
LABEL = 'toxicity'

FEATURE_MAP = {
  # input and output features
  LABEL: tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
  TEXT_FEATURE: tf.io.FixedLenFeature([], tf.string),

  # slicing features
  'sexual_orientation': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'gender': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'religion': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'race': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'disability': tf.io.VarLenFeature(tf.string)
}

IDENTITY_TERMS = ['gender', 'sexual_orientation', 'race', 'religion', 'disability']

Varsayılan olarak, dizüstü bilgisayar bu veri kümesinin önceden işlenmiş bir sürümünü indirir, ancak orijinal veri kümesini kullanabilir ve isterseniz işleme adımlarını yeniden çalıştırabilirsiniz.

Orijinal veri setinde, her yorum, bir yorumun belirli bir kimliğe karşılık geldiğine inanan değerlendiricilerin yüzdesiyle etiketlenir. Örneğin, bir açıklama aşağıdaki ile etiketlenmiş olabilir: { male: 0.3, female: 1.0, transgender: 0.0, heterosexual: 0.8, homosexual_gay_or_lesbian: 1.0 } .

İşlem adımı, kimliği kategoriye göre gruplandırır (cinsiyet, cinsel yönelim vb.) ve 0,5'ten düşük puana sahip kimlikleri kaldırır. Dolayısıyla yukarıdaki örnek şuna dönüştürülebilir: bir yorumun belirli bir kimliğe karşılık geldiğine inanan değerlendiriciler. Örneğin, yukarıda belirtilen açıklama aşağıda ile işaretlenmiş olacaktır: { gender: [female], sexual_orientation: [heterosexual, homosexual_gay_or_lesbian] }

Veri kümesini indirin.

download_original_data = False

if download_original_data:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf.tfrecord')

 # The identity terms list will be grouped together by their categories
 # (see 'IDENTITY_COLUMNS') on threshold 0.5. Only the identity term column,
 # text column and label column will be kept after processing.
 train_tf_file = util.convert_comments_data(train_tf_file)
 validate_tf_file = util.convert_comments_data(validate_tf_file)

else:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf_processed.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf_processed.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord
488161280/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
488169472/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord
324943872/324941336 [==============================] - 9s 0us/step
324952064/324941336 [==============================] - 9s 0us/step

Bir TensorFlow Model Analizi İşlem Hattı Oluşturun

Doğruluk Göstergeler kütüphanesi üzerinde çalışır TensorFlow Modeli Analizi (TFMA) model . TFMA modelleri, sonuçlarını değerlendirmek ve görselleştirmek için TensorFlow modellerini ek işlevsellikle sarar. Gerçek değerlendirme bir iç oluşur Apache Işın boru hattı .

Bir TFMA işlem hattı oluşturmak için izleyeceğiniz adımlar şunlardır:

 1. Bir TensorFlow modeli oluşturun
 2. TensorFlow modelinin üzerine bir TFMA modeli oluşturun
 3. Model analizini bir orkestratörde çalıştırın. Bu not defterindeki örnek model, düzenleyici olarak Apache Beam'i kullanır.
def embedding_fairness_result(embedding, identity_term='gender'):

 model_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'train',
             datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S'))

 print("Training classifier for " + embedding)
 classifier = example_model.train_model(model_dir,
                     train_tf_file,
                     LABEL,
                     TEXT_FEATURE,
                     FEATURE_MAP,
                     embedding)

 # Create a unique path to store the results for this embedding.
 embedding_name = embedding.split('/')[-2]
 eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'eval_result', embedding_name)

 example_model.evaluate_model(classifier,
                validate_tf_file,
                eval_result_path,
                identity_term,
                LABEL,
                FEATURE_MAP)
 return tfma.load_eval_result(output_path=eval_result_path)

TFMA ve Adalet Göstergelerini Çalıştırın

Adalet Göstergeleri Metrikleri

Adillik Göstergeleri ile kullanılabilen metriklerden bazıları şunlardır:

Metin Gömmeleri

TF-Hub birkaç metin katıştırmalarını sağlar. Bu yerleştirmeler, farklı modeller için özellik sütunu olarak hizmet edecektir. Bu eğitici, aşağıdaki yerleştirmeleri kullanır:

Adalet Göstergesi Sonuçları

Compute adalet ile göstergeler embedding_fairness_result boru hattı ve sonra kılmak Adil Gösterge arayüzünde sonuçları ile widget'ında widget_view.render_fairness_indicator her şeyden embeddings için.

Rastgele NNLM

eval_result_random_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:22:54.196242: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:23:11.033169: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_random_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

NNLM

eval_result_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:24.785154: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:40.091474: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'label/mean'…

Evrensel Cümle Kodlayıcı

eval_result_use = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:28:15.955057: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:30:32.176628: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_use)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

Gömmeleri Karşılaştırma

Gömmeleri doğrudan karşılaştırmak için Adalet Göstergelerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, NNLM ve USE yerleştirmelerinden oluşturulan modelleri karşılaştırın.

widget_view.render_fairness_indicator(multi_eval_results={'nnlm': eval_result_nnlm, 'use': eval_result_use})
FairnessIndicatorViewer(evalName='nnlm', evalNameCompare='use', slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'sli…