Một nền tảng học máy mã nguồn mở end-to-end

Thư viện mã nguồn mở cốt lõi để giúp bạn phát triển và đào tạo các mô hình ML. Bắt đầu nhanh chóng bằng cách chạy sổ ghi chép Colab trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

TensorFlow.js là một thư viện JavaScript để đào tạo và triển khai các mô hình trong trình duyệt và trên Node.js.

TensorFlow Lite là một thư viện nhẹ để triển khai các mô hình trên thiết bị di động và thiết bị nhúng.

TensorFlow Extended là một nền tảng end-to-end để chuẩn bị dữ liệu, đào tạo, xác thực và triển khai các mô hình trong môi trường sản xuất lớn.