Module: tfx.dsl.io.plugins.tensorflow_gfile

Tensorflow GFile-based filesystem plugin.

Classes

class TensorflowFilesystem: Filesystem that delegates to tensorflow.io.gfile.

Type Aliases

PathType: The central part of internal API.