dòng chảy :: phục vụ :: SourceAdapter

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <source_adapter.h>

Một phần trừu tượng cho một mô-đun nhận lệnh gọi lại phiên bản mong muốn với dữ liệu kiểu InputType và chuyển đổi chúng thành lời gọi với dữ liệu kiểu OutputType.

Bản tóm tắt

Một ví dụ phổ biến sử dụng InputType = StoragePath, OutputType = unique_ptr < Loader >, trong trường hợp các mô-đun "cải đạo" mỗi đường dẫn lưu trữ đến vào một bộ nạp có khả năng tải một (loại đặc biệt của) thể phân phát dựa trên các con đường.

SourceAdapters thường không có trạng thái. Tuy nhiên, như với tất cả các Nguồn, chúng có thể chứa trạng thái được chia sẻ giữa nhiều dịch vụ được phát ra. Xem các cuộc thảo luận trong source.h .

Lớp con thực hiện cung cấp một thực hiện các Thích ứng () phương pháp ảo, chuyển đổi một phiên bản danh sách thể phân phát từ InputType để OutputType.

QUAN TRỌNG: Mọi lớp dẫn xuất của lá phải gọi Detach () ở trên cùng của trình hủy của nó. (Xem tài liệu trên TargetBase :: Detach () trong target.h.) Làm như vậy đảm bảo rằng không thích nghi () cuộc gọi đang bay trong sự hủy diệt của các biến thành viên.

Di sản

Inherits từ: TargetBase <InputType>, tensorflow :: phục vụ :: Nguồn <OutputType>
Đạo biết lớp con: tensorflow :: phục vụ :: ErrorInjectingSourceAdapter <InputType, OutputType> , tensorflow :: phục vụ :: UnarySourceAdapter <InputType, OutputType>

Người xây dựng và Người phá hủy

~SourceAdapter ()

Chức năng công cộng

Adapt (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions)=0
virtual std::vector< ServableData< OutputType > >
Đưa ra một yêu cầu phiên bản mong muốn dựa trên InputType, tạo ra một yêu cầu dựa trên OutputType tương ứng.
AdaptOneVersion (ServableData< InputType > input)
ServableData< OutputType >
Điều chỉnh một mục dữ liệu có thể phục vụ duy nhất. (Thực hiện trên đầu trang của Thích ứng () .)
SetAspiredVersions (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions) final
void
Phương pháp này được thực hiện trong điều kiện của Thích ứng () , mà lớp con thực hiện phải cung cấp.
SetAspiredVersionsCallback (typename Source < OutputType >:: AspiredVersionsCallback callback) final
void

Các chức năng được bảo vệ

SourceAdapter ()=default

Chức năng công cộng

Thích nghi

virtual std::vector< ServableData< OutputType > > Adapt(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
)=0

Đưa ra một yêu cầu phiên bản mong muốn dựa trên InputType, tạo ra một yêu cầu dựa trên OutputType tương ứng.

AdaptOneVersion

ServableData< OutputType > AdaptOneVersion(
  ServableData< InputType > input
)

Điều chỉnh một mục dữ liệu có thể phục vụ duy nhất. (Thực hiện trên đầu trang của Thích ứng () .)

SetAsposystemVersions

void SetAspiredVersions(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
) final

Phương pháp này được thực hiện trong điều kiện của Thích ứng () , mà lớp con thực hiện phải cung cấp.

SetAsposystemVersionsCallback

void SetAspiredVersionsCallback(
  typename Source< OutputType >::AspiredVersionsCallback callback
) final

~ SourceAdapter

virtual  ~SourceAdapter() override=0

Các chức năng được bảo vệ

SourceAdapter

 SourceAdapter()=default