dòng chảy :: phục vụ :: AspedlyVersionPolicy :: ServableAction

#include <aspired_version_policy.h>

Hành động và id của dịch vụ được liên kết với nó.

Bản tóm tắt

Thuộc tính công cộng

action
id
ServableId

Chức năng công cộng

DebugString () const
string

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Action tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::action

Tôi

ServableId tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::id

Chức năng công cộng

DebugString

string tensorflow::serving::AspiredVersionPolicy::ServableAction::DebugString() const