זרימת טנסור :: אופ :: OrderedMapSize

#include <data_flow_ops.h>

Op מחזירה את מספר האלמנטים במיכל הבסיסי.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • Output : גודל הטנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

OrderedMapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapSize::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
size

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: OrderedMapSize :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור OrderedMapSize .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

גודל

::tensorflow::Output size

פונקציות ציבוריות

OrderedMapSize

 OrderedMapSize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapSize

 OrderedMapSize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapSize::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)