השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: CropAndResizeGradBoxes :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור CropAndResizeGradBoxes .

סיכום

תכונות ציבוריות

method_ = "bilinear"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מחרוזת המציינת את שיטת האינטרפולציה.

תכונות ציבוריות

שיטה_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::method_ = "bilinear"

פונקציות ציבוריות

שיטה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

מחרוזת המציינת את שיטת האינטרפולציה.

רק 'דו-לינארי' נתמך לעת עתה.

ברירת המחדל היא "דו-לינארית"