dòng chảy căng:: ôi:: Bản đồ đã đặt hàngUnstage

#include <data_flow_ops.h>

Op xóa và trả về các giá trị được liên kết với khóa.

Bản tóm tắt

từ thùng chứa bên dưới. Nếu vùng chứa bên dưới không chứa khóa này, op sẽ chặn cho đến khi có.

Tranh luận:

Trả về:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Hàm tạo và hàm hủy

OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Các hàm tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: OrderedMapUnstage:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho OrderedMapUnstage .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

Bản đồ đã đặt hàngUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Bản đồ đã đặt hàngUnstage

 OrderedMapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstage::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Các hàm tĩnh công khai

Dung tích

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)