dòng chảy :: hoạt động :: RecordInput

#include <data_flow_ops.h>

Phát ra các bản ghi ngẫu nhiên.

Tóm lược

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • file_pattern: Mẫu hình toàn cầu cho các tệp dữ liệu.

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

 • file_random_seed: Hạt giống ngẫu nhiên được sử dụng để tạo ra các bản ghi ngẫu nhiên.
 • file_shuffle_shift_ratio: Di chuyển danh sách các tệp sau khi danh sách được xáo trộn ngẫu nhiên.
 • file_buffer_size: Bộ đệm xáo trộn ngẫu nhiên.
 • file_parallelism: Có bao nhiêu chuỗi được mở và lặp lại đồng thời.
 • batch_size: Kích thước lô.
 • Loại_ nén: Kiểu nén của tệp. Hiện tại ZLIB và GZIP được hỗ trợ. Không có mặc định.

Lợi nhuận:

 • Output : Một tensor của hình dạng [kích thước hàng loạt].

Người xây dựng và Người phá hủy

RecordInput (const :: tensorflow::Scope & scope, StringPiece file_pattern)
RecordInput (const :: tensorflow::Scope & scope, StringPiece file_pattern, const RecordInput::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
records

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các chức năng tĩnh công khai

BatchSize (int64 x)
CompressionType (StringPiece x)
FileBufferSize (int64 x)
FileParallelism (int64 x)
FileRandomSeed (int64 x)
FileShuffleShiftRatio (float x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: RecordInput :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RecordInput .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Hồ sơ

::tensorflow::Output records

Chức năng công cộng

RecordInput

 RecordInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 StringPiece file_pattern
)

RecordInput

 RecordInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 StringPiece file_pattern,
 const RecordInput::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các chức năng tĩnh công khai

BatchSize

Attrs BatchSize(
 int64 x
)

CompressionType

Attrs CompressionType(
 StringPiece x
)

FileBufferSize

Attrs FileBufferSize(
 int64 x
)

FileParallelism

Attrs FileParallelism(
 int64 x
)

FileRandomSeed

Attrs FileRandomSeed(
 int64 x
)

FileShuffleShiftRatio

Attrs FileShuffleShiftRatio(
 float x
)