TensorFlow Lite trong các dịch vụ của Google Play

TensorFlow Lite có sẵn trong thời gian chạy dịch vụ Google Play cho tất cả các thiết bị Android chạy phiên bản dịch vụ Play hiện tại. Thời gian chạy này cho phép bạn chạy các mô hình máy học (ML) mà không cần gói tĩnh các thư viện TensorFlow Lite vào ứng dụng của bạn.

Với API dịch vụ Google Play, bạn có thể giảm kích thước ứng dụng của mình và cải thiện hiệu suất từ ​​phiên bản thư viện ổn định mới nhất. TensorFlow Lite trong dịch vụ Google Play là cách được khuyến nghị để sử dụng TensorFlow Lite trên Android.

Bạn có thể bắt đầu với thời gian chạy dịch vụ Play bằng Quickstart , phần này cung cấp hướng dẫn từng bước để triển khai một ứng dụng mẫu. Nếu bạn đang sử dụng TensorFlow Lite độc ​​lập trong ứng dụng của mình, hãy tham khảo phần Di chuyển từ TensorFlow Lite độc ​​lập để cập nhật ứng dụng hiện có nhằm sử dụng thời gian chạy dịch vụ Play. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Google Play, hãy xem trang web dịch vụ Google Play .

Sử dụng thời gian chạy dịch vụ Play

TensorFlow Lite trong dịch vụ Google Play có sẵn thông qua các API ngôn ngữ lập trình sau:

Hạn chế

TensorFlow Lite trong dịch vụ Google Play có những hạn chế sau:

  • Hỗ trợ cho các đại biểu tăng tốc phần cứng được giới hạn ở các đại biểu được liệt kê trong phần Tăng tốc phần cứng . Không có đại biểu tăng tốc nào khác được hỗ trợ.
  • Các API TensorFlow Lite thử nghiệm hoặc không được dùng nữa, bao gồm cả các hoạt động tùy chỉnh, không được hỗ trợ.

Hỗ trợ và phản hồi

Bạn có thể cung cấp phản hồi và nhận hỗ trợ thông qua Trình theo dõi sự cố TensorFlow. Vui lòng báo cáo sự cố và yêu cầu hỗ trợ bằng cách sử dụng mẫu Sự cố cho TensorFlow Lite trong các dịch vụ của Google Play.

Điều khoản dịch vụ

Việc sử dụng TensorFlow Lite trong API dịch vụ Google Play phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của API Google .

Quyền riêng tư và thu thập dữ liệu

Khi bạn sử dụng TensorFlow Lite trong API dịch vụ Google Play, quá trình xử lý dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như hình ảnh, video, văn bản, diễn ra hoàn toàn trên thiết bị và TensorFlow Lite trong API dịch vụ Google Play không gửi dữ liệu đó đến máy chủ Google. Do đó, bạn có thể sử dụng API của chúng tôi để xử lý dữ liệu không nên rời khỏi thiết bị.

TensorFlow Lite trong API dịch vụ Google Play đôi khi có thể liên hệ với máy chủ Google để nhận những nội dung như sửa lỗi, mô hình cập nhật và thông tin về khả năng tương thích của trình tăng tốc phần cứng. TensorFlow Lite trong API dịch vụ Google Play cũng gửi số liệu về hiệu suất và mức sử dụng API trong ứng dụng của bạn tới Google. Google sử dụng dữ liệu số liệu này để đo lường hiệu suất, gỡ lỗi, duy trì và cải thiện API cũng như phát hiện hành vi sử dụng sai hoặc lạm dụng, như được mô tả thêm trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm thông báo cho người dùng ứng dụng của mình về việc Google xử lý TensorFlow Lite trong dữ liệu chỉ số API của dịch vụ Google Play theo yêu cầu của luật hiện hành.

Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Thông tin thiết bị (chẳng hạn như nhà sản xuất, kiểu máy, phiên bản hệ điều hành và bản dựng) và các bộ tăng tốc phần cứng ML có sẵn (GPU và DSP). Được sử dụng để chẩn đoán và phân tích sử dụng.
  • Mã nhận dạng thiết bị được sử dụng để chẩn đoán và phân tích mức sử dụng.
  • Thông tin ứng dụng (tên gói, phiên bản ứng dụng). Được sử dụng để chẩn đoán và phân tích sử dụng.
  • Cấu hình API (chẳng hạn như đại biểu nào đang được sử dụng). Được sử dụng để chẩn đoán và phân tích sử dụng.
  • Loại sự kiện (chẳng hạn như tạo trình thông dịch, suy luận). Được sử dụng để chẩn đoán và phân tích sử dụng.
  • Mã lỗi. Được sử dụng để chẩn đoán.
  • Chỉ số hiệu suất. Được sử dụng để chẩn đoán.

Bước tiếp theo

Để biết thêm thông tin về cách triển khai machine learning trong ứng dụng di động của bạn với TensorFlow Lite, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển TensorFlow Lite . Bạn có thể tìm thấy các mô hình TensorFlow Lite bổ sung để phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng và các ứng dụng khác trên TensorFlow Hub .