ML linh hoạt, được kiểm soát và có thể diễn giải với các mô hình dựa trên mạng tinh thể

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_lattice as tfl

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(
  tfl.layers.ParallelCombination([
    # Monotonic piece-wise linear calibration with bounded output
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      input_keypoints=np.linspace(1., 5., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=1.0),
    # Diminishing returns
    tfl.layers.PWLCalibration(
      monotonicity='increasing',
      convexity='concave',
      input_keypoints=np.linspace(0., 200., num=20),
      output_min=0.0,
      output_max=2.0),
    # Partially monotonic categorical calibration: calib(0) <= calib(1)
    tfl.layers.CategoricalCalibration(
      num_buckets=4,
      output_min=0.0,
      output_max=1.0,
      monotonicities=[(0, 1)]),
  ]))
model.add(
  tfl.layers.Lattice(
    lattice_sizes=[2, 3, 2],
    monotonicities=['increasing', 'increasing', 'increasing'],
    # Trust: model is more responsive to input 0 if input 1 increases
    edgeworth_trusts=(0, 1, 'positive')))
model.compile(...)

TensorFlow Lattice là một thư viện triển khai các mô hình dựa trên mạng tinh thể có giới hạn và có thể diễn giải được. Thư viện cho phép bạn đưa kiến ​​thức miền vào quá trình học tập thông qua các ràng buộc hình dạng theo hướng thông thường hoặc theo chính sách. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một tập hợp các lớp Keras có thể đáp ứng các ràng buộc như tính đơn điệu, độ lồi và cách các đối tượng tương tác. Thư viện cũng cung cấp dễ dàng thiết lập các mô hình tạo sẵn và các công cụ ước tính đóng hộp .

Với TF Lattice, bạn có thể sử dụng kiến ​​thức miền để ngoại suy tốt hơn cho các phần của không gian đầu vào không nằm trong tập dữ liệu đào tạo. Điều này giúp tránh hành vi mô hình không mong muốn khi phân phối phục vụ khác với phân phối đào tạo.