مرجع API TensorFlow Lite

مستندات مرجع API اطلاعات دقیقی را برای هر یک از کلاس ها و روش های موجود در کتابخانه TensorFlow Lite ارائه می دهد. پلتفرم مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

ما همچنین ابزارهای دیگری مربوط به TensorFlow Lite را ارائه می دهیم.