Tham chiếu API TensorFlow Lite

Tài liệu tham khảo API cung cấp thông tin chi tiết cho từng lớp và phương thức trong thư viện TensorFlow Lite. Chọn nền tảng ưa thích của bạn từ danh sách dưới đây.

Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ khác liên quan đến TensorFlow Lite.