نمونه برنامه های TensorFlow Lite

مدل های TensorFlow Lite از قبل آموزش دیده را کاوش کنید و نحوه استفاده از آنها را در برنامه های نمونه برای انواع برنامه های ML بیاموزید.

تکمیل خودکار

با استفاده از مدل زبان Keras پیشنهادهایی برای ورودی های متن ایجاد کنید.

طبقه بندی تصویر

صدها شی از جمله افراد، فعالیت ها، حیوانات، گیاهان و مکان ها را شناسایی کنید.

تخمین پوز

ژست ها را برای افراد مجرد یا چند نفره تخمین بزنید. امکانات، از جمله مهمانی های رقص فیگور چوبی را تصور کنید.

تشخیص گفتار

با تشخیص کلمات کلیدی دستورات گفتاری را شناسایی کنید.

تشخیص ژست

با استفاده از وب کم خود حرکات را تشخیص دهید.

تقسیم بندی

شکل اشیاء را با دقت محلی سازی دقیق و برچسب های معنایی مشخص کنید. با افراد، مکان ها، حیوانات و غیره آموزش دیده است.

طبقه بندی متن

متن آزاد را به گروه های از پیش تعریف شده دسته بندی کنید. برنامه‌های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوءاستفاده‌کننده، تشخیص صدا و غیره است.

توصیه روی دستگاه

بر اساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران، توصیه‌های شخصی‌شده روی دستگاه را ارائه دهید.

پاسخ به سوال زبان طبیعی

با استفاده از BERT بر اساس محتوای یک متن خاص به سوالات پاسخ دهید.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید، هر سبکی را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

پاسخ هوشمند

پیشنهادات پاسخ را برای وارد کردن پیام‌های گپ مکالمه ایجاد کنید.

وضوح فوق العاده

یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ایجاد کنید.

یادگیری تقویتی

یک عامل بازی را با استفاده از یادگیری تقویتی آموزش دهید و با استفاده از TensorFlow Lite یک بازی اندروید بسازید.

تشخیص نوری کاراکتر

استخراج متون از تصاویر با استفاده از تشخیص کاراکتر نوری با TensorFlow Lite.

آموزش روی دستگاه

یک مدل TensorFlow Lite را روی دستگاه آموزش دهید.

،

نمونه برنامه های TensorFlow Lite

مدل های TensorFlow Lite از قبل آموزش دیده را کاوش کنید و نحوه استفاده از آنها را در برنامه های نمونه برای انواع برنامه های ML بیاموزید.

تکمیل خودکار

با استفاده از مدل زبان Keras پیشنهادهایی برای ورودی های متن ایجاد کنید.

طبقه بندی تصویر

صدها شی از جمله افراد، فعالیت ها، حیوانات، گیاهان و مکان ها را شناسایی کنید.

تخمین پوز

ژست ها را برای افراد مجرد یا چند نفره تخمین بزنید. امکانات، از جمله مهمانی های رقص فیگور چوبی را تصور کنید.

تشخیص گفتار

با تشخیص کلمات کلیدی دستورات گفتاری را شناسایی کنید.

تشخیص ژست

با استفاده از وب کم خود حرکات را تشخیص دهید.

تقسیم بندی

شکل اشیاء را با دقت محلی سازی دقیق و برچسب های معنایی مشخص کنید. با افراد، مکان ها، حیوانات و غیره آموزش دیده است.

طبقه بندی متن

متن آزاد را به گروه های از پیش تعریف شده دسته بندی کنید. برنامه‌های بالقوه شامل تعدیل محتوای سوءاستفاده‌کننده، تشخیص صدا و غیره است.

توصیه روی دستگاه

بر اساس رویدادهای انتخاب شده توسط کاربران، توصیه‌های شخصی‌شده روی دستگاه را ارائه دهید.

پاسخ به سوال زبان طبیعی

با استفاده از BERT بر اساس محتوای یک متن خاص به سوالات پاسخ دهید.

انتقال سبک

برای ایجاد یک تصویر هنری جدید، هر سبکی را روی یک تصویر ورودی اعمال کنید.

پاسخ هوشمند

پیشنهادات پاسخ را برای وارد کردن پیام‌های گپ مکالمه ایجاد کنید.

وضوح فوق العاده

یک تصویر با وضوح فوق العاده از یک تصویر با وضوح پایین ایجاد کنید.

یادگیری تقویتی

یک عامل بازی را با استفاده از یادگیری تقویتی آموزش دهید و با استفاده از TensorFlow Lite یک بازی اندروید بسازید.

تشخیص نوری کاراکتر

استخراج متون از تصاویر با استفاده از تشخیص کاراکتر نوری با TensorFlow Lite.

آموزش روی دستگاه

یک مدل TensorFlow Lite را روی دستگاه آموزش دهید.