ExperimentalAutoShardDataset.Options

パブリック静的クラスExperimentalAutoShardDataset.Options

ExperimentalAutoShardDatasetのオプションの属性

パブリックメソッド

ExperimentalAutoShardDataset.Options
autoShardPolicy (長い autoShardPolicy)

継承されたメソッド

パブリックメソッド

public ExperimentalAutoShardDataset.Options autoShardPolicy (Long autoShardPolicy)