Bộ dữ liệu Huggingface

Huggingface đã phân nhánh TFDS và cung cấp rất nhiều bộ dữ liệu văn bản. Xem ở đây để biết thêm tài liệu. Tiếp theo, bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các bộ dữ liệu có thể được sử dụng với TFDS.