ObjectDetector

کلاس نهایی عمومی ObjectDetector

تشخیص اشیا را روی تصاویر انجام می دهد.

API انتظار دارد یک مدل TFLite با فراداده مدل TFLite باشد. .

API از مدل هایی با یک تانسور ورودی تصویر و چهار تانسور خروجی پشتیبانی می کند. برای دقیق تر، در اینجا الزامات وجود دارد.

 • تانسور تصویر ورودی ( kTfLiteUInt8 / kTfLiteFloat32 )
  • اندازه ورودی تصویر [batch x height x width x channels] .
  • استنتاج دسته ای پشتیبانی نمی شود ( batch باید 1 باشد).
  • فقط ورودی های RGB پشتیبانی می شوند ( channels باید 3 باشند).
  • اگر نوع kTfLiteFloat32 باشد، برای عادی سازی ورودی، باید گزینه های Normalization به ابرداده متصل شوند.
 • تانسورهای خروجی باید 4 خروجی یک DetectionPostProcess باشند، یعنی:
  • تانسور مکان ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور اندازه [1 x num_results x 4] ، آرایه داخلی جعبه‌های محدودکننده را به شکل [بالا، چپ، راست، پایین] نشان می‌دهد.
   • BoundingBoxProperties برای پیوست شدن به ابرداده الزامی است و باید type=BOUNDARIES و coordinate_type=RATIO را مشخص کند.
  • تانسور کلاس ها ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور اندازه [1 x num_results] ، که هر مقدار نمایانگر شاخص عدد صحیح یک کلاس است.
   • اگر نقشه‌های برچسب به عنوان فایل‌های مرتبط TENSOR_VALUE_LABELS به ابرداده متصل شوند، برای تبدیل مقادیر تانسور به برچسب‌ها استفاده می‌شوند.
  • تانسور امتیازات ( kTfLiteFloat32 ):
   • تانسور اندازه [1 x num_results] ، که هر مقدار نشان دهنده امتیاز شی شناسایی شده است.
  • تعداد تانسور تشخیص ( kTfLiteFloat32 ):
   • عدد صحیح num_results به عنوان تانسور اندازه [1] .

نمونه ای از چنین مدلی را می توان در TensorFlow Hub یافت. .

کلاس های تو در تو

کلاس ObjectDetector.ObjectDetectorOptions گزینه هایی برای راه اندازی ObjectDetector.

روش های عمومی

آشکارساز شی ایستا
createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)
یک نمونه ObjectDetector با بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.
آشکارساز شی ایستا
createFromBufferAndOptions (گزینه های ByteBuffer modelBuffer، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )
یک نمونه ObjectDetector با بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.
آشکارساز شی ایستا
createFromFile (زمینه زمینه، رشته modelPath)
یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.
آشکارساز شی ایستا
createFromFile ( فایل modelFile)
یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.
آشکارساز شی ایستا
createFromFileAndOptions (متن زمینه، String modelPath، گزینه ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )
یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.
آشکارساز شی ایستا
createFromFileAndOptions (گزینه های File modelFile، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )
یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.
فهرست < تشخیص >
تشخیص (تصویر MlImage )
تشخیص واقعی را در MlImage ارائه شده انجام می دهد.
فهرست < تشخیص >
تشخیص (تصویر TensorImage ، گزینه های ImageProcessingOptions )
تشخیص واقعی را روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.
فهرست < تشخیص >
شناسایی (تصویر MlImage ، گزینه های ImageProcessingOptions )
تشخیص واقعی MlImage ارائه شده را با ImageProcessingOptions انجام می دهد.
فهرست < تشخیص >
تشخیص (تصویر TensorImage )
تشخیص واقعی را روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)

یک نمونه ObjectDetector با بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.

مولفه های
مدل بافر یک ByteBuffer مستقیم یا یک MappedByteBuffer مدل تشخیص
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر بافر مدل یک ByteBuffer مستقیم یا یک MappedByteBuffer نباشد * در صورت وجود خطای داخلی، @ را IllegalStateException می کند
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromBufferAndOptions (گزینه های ByteBuffer modelBuffer، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

یک نمونه ObjectDetector با بافر مدل و ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.

مولفه های
مدل بافر یک ByteBuffer مستقیم یا یک MappedByteBuffer مدل تشخیص
گزینه ها
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر بافر مدل یک ByteBuffer مستقیم یا MappedByteBuffer نباشد
IllegalStateException اگر یک خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFile (متن زمینه، رشته مدلPath)

یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.

مولفه های
متن نوشته
modelPath مسیر به مدل تشخیص با ابرداده در دارایی ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
IllegalArgumentException اگر آرگومان نامعتبر باشد
IllegalStateException اگر خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFile ( فایل modelFile)

یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions پیش فرض ایجاد می کند.

مولفه های
modelFile نمونه File مدل تشخیص
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
IllegalArgumentException اگر آرگومان نامعتبر باشد
IllegalStateException اگر خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFileAndOptions (متن زمینه، رشته مدلPath، گزینه ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.

مولفه های
متن نوشته
modelPath مسیر به مدل تشخیص با ابرداده در دارایی ها
گزینه ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
IllegalArgumentException اگر آرگومان نامعتبر باشد
IllegalStateException اگر خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

عمومی استاتیک ObjectDetector createFromFileAndOptions (گزینه های File modelFile، ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

یک نمونه ObjectDetector از ObjectDetector.ObjectDetectorOptions ایجاد می کند.

مولفه های
modelFile نمونه File مدل تشخیص
گزینه ها
پرتاب می کند
IOException اگر هنگام بارگذاری مدل tflite خطای I/O رخ دهد
IllegalArgumentException اگر آرگومان نامعتبر باشد
IllegalStateException اگر خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد

فهرست عمومی < تشخیص > شناسایی (تصویر MlImage )

تشخیص واقعی را در MlImage ارائه شده انجام می دهد.

مولفه های
تصویر یک شی MlImage که یک تصویر را نشان می دهد
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد
IllegalArgumentException اگر نوع ذخیره سازی یا فرمت تصویر پشتیبانی نمی شود

فهرست عمومی < تشخیص > تشخیص (تصویر TensorImage ، گزینه های ImageProcessingOptions )

تشخیص واقعی را روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

ObjectDetector از انواع فضای رنگی TensorImage زیر پشتیبانی می کند:

ObjectDetector از گزینه های زیر پشتیبانی می کند:

مولفه های
تصویر یک شی UINT8 TensorImage که یک تصویر RGB یا YUV را نشان می دهد
گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی نحوه پیش پردازش تصویر
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر یک خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد
IllegalArgumentException اگر نوع فضای رنگی تصویر پشتیبانی نشود

فهرست عمومی < تشخیص > شناسایی (تصویر MlImage ، گزینه های ImageProcessingOptions )

تشخیص واقعی MlImage ارائه شده را با ImageProcessingOptions انجام می دهد.

ObjectDetector از گزینه های زیر پشتیبانی می کند:

مولفه های
تصویر یک شی MlImage که یک تصویر را نشان می دهد
گزینه ها گزینه هایی برای پیکربندی نحوه پیش پردازش تصویر
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر یک خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد
IllegalArgumentException اگر نوع ذخیره سازی یا فرمت تصویر پشتیبانی نمی شود

فهرست عمومی < تشخیص > تشخیص (تصویر TensorImage )

تشخیص واقعی را روی تصویر ارائه شده انجام می دهد.

ObjectDetector از انواع فضای رنگی TensorImage زیر پشتیبانی می کند:

مولفه های
تصویر یک شی UINT8 TensorImage که یک تصویر RGB یا YUV را نشان می دهد
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر یک خطای داخلی وجود داشته باشد
RuntimeException اگر خطای نامشخص دیگری وجود داشته باشد
IllegalArgumentException اگر نوع فضای رنگی تصویر پشتیبانی نشود