کتابخانه ها و افزونه ها

برای ساختن مدل‌ها یا روش‌های پیشرفته با استفاده از TensorFlow، کتابخانه‌ها را کاوش کنید و به بسته‌های کاربردی دامنه خاص که TensorFlow را گسترش می‌دهند، دسترسی پیدا کنید.

محدود شده توسط: