Phiên bản API TensorFlow

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn. Các tính năng, cải tiến và thay đổi chính của từng phiên bản đều có sẵn trong ghi chú phát hành .

TenorFlow 2

TenorFlow 1

Các nhánh tài liệu trước đó có thể được tìm thấy trên GitHub .