نسخه های TensorFlow API

نسخه‌های زیر از Api-docs TensorFlow در حال حاضر در دسترس هستند. ویژگی‌های اصلی، پیشرفت‌ها و تغییرات هر نسخه در یادداشت‌های انتشار موجود است.

TensorFlow 2

TensorFlow 1

شاخه های قبلی اسناد را می توان در GitHub یافت.