TFDS CLI

TFDS CLI là một công cụ dòng lệnh cung cấp nhiều lệnh khác nhau để dễ dàng làm việc với Bộ dữ liệu TensorFlow.

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem nguồn trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép
Tắt nhật ký TF khi nhập
%%capture
%env TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=1 # Disable logs on TF import

Cài đặt

Công cụ CLI được cài đặt với tensorflow-datasets tensorflow (hoặc tfds-nightly ).

pip install -q tfds-nightly
tfds --version

Đối với danh sách tất cả các lệnh CLI:

tfds --help
usage: tfds [-h] [--helpfull] [--version] {build,new} ...

Tensorflow Datasets CLI tool

optional arguments:
 -h, --help  show this help message and exit
 --helpfull  show full help message and exit
 --version  show program's version number and exit

command:
 {build,new}
  build   Commands for downloading and preparing datasets.
  new    Creates a new dataset directory from the template.

tfds new : Triển khai Dataset mới

Lệnh này sẽ giúp bạn bắt đầu viết tập dữ liệu Python mới của mình bằng cách tạo một <dataset_name>/ chứa các tệp triển khai mặc định.

Cách sử dụng:

tfds new my_dataset
2022-02-07 04:04:10.397902: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
Dataset generated at /tmpfs/src/temp/docs/my_dataset
You can start searching `TODO(my_dataset)` to complete the implementation.
Please check https://www.tensorflow.org/datasets/add_dataset for additional details.

Sẽ tạo:

ls -1 my_dataset/
__init__.py
checksums.tsv
dummy_data/
my_dataset.py
my_dataset_test.py

Xem hướng dẫn viết bộ dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tùy chọn có sẵn:

tfds new --help
usage: tfds new [-h] [--helpfull] [--dir DIR] dataset_name

positional arguments:
 dataset_name Name of the dataset to be created (in snake_case)

optional arguments:
 -h, --help  show this help message and exit
 --helpfull  show full help message and exit
 --dir DIR   Path where the dataset directory will be created. Defaults to
        current directory.

tfds build : Tải xuống và chuẩn bị một tập dữ liệu

Sử dụng tfds build <my_dataset> để tạo tập dữ liệu mới. <my_dataset> có thể là:

 • Đường dẫn đến dataset/ thư mục hoặc tệp dataset.py (trống cho thư mục hiện tại):

  • tfds build datasets/my_dataset/
  • cd datasets/my_dataset/ && tfds build
  • cd datasets/my_dataset/ && tfds build my_dataset
  • cd datasets/my_dataset/ && tfds build my_dataset.py
 • Tập dữ liệu đã đăng ký:

  • tfds build mnist
  • tfds build my_dataset --imports my_project.datasets

Tùy chọn có sẵn:

tfds build --help
usage: tfds build [-h] [--helpfull]
         [--datasets DATASETS_KEYWORD [DATASETS_KEYWORD ...]]
         [--overwrite]
         [--max_examples_per_split [MAX_EXAMPLES_PER_SPLIT]]
         [--data_dir DATA_DIR] [--download_dir DOWNLOAD_DIR]
         [--extract_dir EXTRACT_DIR] [--manual_dir MANUAL_DIR]
         [--add_name_to_manual_dir] [--config CONFIG]
         [--config_idx CONFIG_IDX] [--imports IMPORTS]
         [--register_checksums] [--force_checksums_validation]
         [--beam_pipeline_options BEAM_PIPELINE_OPTIONS]
         [--file_format FILE_FORMAT]
         [--exclude_datasets EXCLUDE_DATASETS]
         [--experimental_latest_version]
         [datasets [datasets ...]]

positional arguments:
 datasets       Name(s) of the dataset(s) to build. Default to current
            dir. See https://www.tensorflow.org/datasets/cli for
            accepted values.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --helpfull      show full help message and exit
 --datasets DATASETS_KEYWORD [DATASETS_KEYWORD ...]
            Datasets can also be provided as keyword argument.

Debug & tests:
 --pdb Enter post-mortem debugging mode if an exception is raised.

 --overwrite      Delete pre-existing dataset if it exists.
 --max_examples_per_split [MAX_EXAMPLES_PER_SPLIT]
            When set, only generate the first X examples (default
            to 1), rather than the full dataset.If set to 0, only
            execute the `_split_generators` (which download the
            original data), but skip `_generator_examples`

Paths:
 --data_dir DATA_DIR  Where to place datasets. Default to
            `~/tensorflow_datasets/` or `TFDS_DATA_DIR`
            environement variable.
 --download_dir DOWNLOAD_DIR
            Where to place downloads. Default to
            `<data_dir>/downloads/`.
 --extract_dir EXTRACT_DIR
            Where to extract files. Default to
            `<download_dir>/extracted/`.
 --manual_dir MANUAL_DIR
            Where to manually download data (required for some
            datasets). Default to `<download_dir>/manual/`.
 --add_name_to_manual_dir
            If true, append the dataset name to the `manual_dir`
            (e.g. `<download_dir>/manual/<dataset_name>/`. Useful
            to avoid collisions if many datasets are generated.

Generation:
 --config CONFIG, -c CONFIG
            Config name to build. Build all configs if not set.
 --config_idx CONFIG_IDX
            Config id to build
            (`builder_cls.BUILDER_CONFIGS[config_idx]`). Mutually
            exclusive with `--config`.
 --imports IMPORTS, -i IMPORTS
            Comma separated list of module to import to register
            datasets.
 --register_checksums If True, store size and checksum of downloaded files.
 --force_checksums_validation
            If True, raise an error if the checksums are not
            found.
 --beam_pipeline_options BEAM_PIPELINE_OPTIONS
            A (comma-separated) list of flags to pass to
            `PipelineOptions` when preparing with Apache Beam.
            (see:
            https://www.tensorflow.org/datasets/beam_datasets).
            Example: `--beam_pipeline_options=job_name=my-
            job,project=my-project`
 --file_format FILE_FORMAT
            File format to which generate the tf-examples.
            Available values: ['tfrecord', 'riegeli'] (see
            `tfds.core.FileFormat`).

Automation:
 Used by automated scripts.

 --exclude_datasets EXCLUDE_DATASETS
            If set, generate all datasets except the one defined
            here. Comma separated list of datasets to exclude.
 --experimental_latest_version
            Build the latest Version(experiments=...) available
            rather than default version.