Cập nhật chứng chỉ nhà phát triển TensorFlow

Xin chúc mừng tất cả những người đã vượt qua kỳ thi Chứng chỉ Nhà phát triển TensorFlow. Thông tin đăng nhập của bạn có giá trị trong 3 năm kể từ ngày bạn vượt qua kỳ thi.

Trong khi đánh giá bước tiếp theo trong chương trình chứng chỉ của mình, chúng tôi đã kết thúc kỳ thi Chứng chỉ TensorFlow.