TensorFlow tài trợ thách thức trên Kaggle để "Save the Great Barrier Reef" Learn More

Phiên bản API TensorFlow

Các phiên bản sau của tài liệu api TensorFlow hiện có sẵn:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

Chi nhánh trước của tài liệu có thể được tìm thấy trên GitHub .