Chỉ báo về sự công bằng

Chỉ báo Công bằng là một thư viện cho phép dễ dàng tính toán các chỉ số công bằng thường được xác định cho các bộ phân loại nhị phân và đa lớp. Với bộ công cụ Chỉ báo Công bằng, bạn có thể:

 • Tính toán các chỉ số công bằng thường được xác định cho các mô hình phân loại
 • So sánh hiệu suất mô hình giữa các nhóm con với đường cơ sở hoặc với các mô hình khác
 • Sử dụng khoảng tin cậy để xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
 • Thực hiện đánh giá trên nhiều ngưỡng

Sử dụng các Chỉ số Công bằng thông qua:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

Tài nguyên