مرجع API TensorFlow Lite

مستندات مرجع API اطلاعات دقیقی را برای هر یک از کلاس‌ها و روش‌های موجود در کتابخانه TensorFlow Lite ارائه می‌کند. پلتفرم مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

ما همچنین ابزارهای دیگری مربوط به TensorFlow Lite را ارائه می دهیم.