Zainstaluj TensorFlow dla Java

TensorFlow zapewnia interfejs API języka Java — przydatny do ładowania modeli utworzonych w języku Python i uruchamiania ich w aplikacji Java.

Nocne pakiety Java Libtensorflow

Pakiety Libtensorflow JNI są tworzone co noc i przesyłane do GCS dla wszystkich obsługiwanych platform. Są one przesyłane do zasobnika GCS libtensorflow-nightly i indeksowane według systemu operacyjnego i daty utworzenia.

Obsługiwane platformy

TensorFlow dla Java jest obsługiwany w następujących systemach:

 • Ubuntu 16.04 lub nowszy; 64-bitowy, x86
 • macOS 10.12.6 (Sierra) lub nowszy
 • Windows 7 lub nowszy; 64-bitowy, x86

Aby korzystać z TensorFlow na Androidzie, zobacz TensorFlow Lite

TensorFlow z Apache Maven

Aby użyć TensorFlow z Apache Maven , dodaj zależność do pliku pom.xml projektu:

<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>tensorflow</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

Wsparcie GPU

Jeśli Twój system obsługuje procesor graficzny , dodaj następujące zależności TensorFlow do pliku pom.xml projektu:

<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>libtensorflow</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.tensorflow</groupId>
 <artifactId>libtensorflow_jni_gpu</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

Przykładowy program

Ten przykład pokazuje, jak zbudować projekt Apache Maven za pomocą TensorFlow. Najpierw dodaj zależność TensorFlow do pliku pom.xml projektu:

<project>
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.myorg</groupId>
 <artifactId>hellotensorflow</artifactId>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <properties>
  <exec.mainClass>HelloTensorFlow</exec.mainClass>
  <!-- The sample code requires at least JDK 1.7. -->
  <!-- The maven compiler plugin defaults to a lower version -->
  <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
 </properties>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.tensorflow</groupId>
   <artifactId>tensorflow</artifactId>
   <version>1.14.0</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

Utwórz plik źródłowy ( src/main/java/HelloTensorFlow.java ):

import org.tensorflow.Graph;
import org.tensorflow.Session;
import org.tensorflow.Tensor;
import org.tensorflow.TensorFlow;

public class HelloTensorFlow {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  try (Graph g = new Graph()) {
   final String value = "Hello from " + TensorFlow.version();

   // Construct the computation graph with a single operation, a constant
   // named "MyConst" with a value "value".
   try (Tensor t = Tensor.create(value.getBytes("UTF-8"))) {
    // The Java API doesn't yet include convenience functions for adding operations.
    g.opBuilder("Const", "MyConst").setAttr("dtype", t.dataType()).setAttr("value", t).build();
   }

   // Execute the "MyConst" operation in a Session.
   try (Session s = new Session(g);
     // Generally, there may be multiple output tensors,
     // all of them must be closed to prevent resource leaks.
     Tensor output = s.runner().fetch("MyConst").run().get(0)) {
    System.out.println(new String(output.bytesValue(), "UTF-8"));
   }
  }
 }
}

Skompiluj i wykonaj:

mvn -q compile exec:java # Use -q to hide logging

Polecenie wyświetla: Hello from version

TensorFlow z JDK

TensorFlow może być używany z JDK poprzez natywny interfejs Java (JNI).

Pobierać

 1. Pobierz archiwum Jar TensorFlow (JAR): libtensorflow.jar
 2. Pobierz i rozpakuj plik Java Native Interface (JNI) dla swojego systemu operacyjnego i obsługi procesora:
Wersja JNI Adres URL
Linuksa
Tylko procesor Linux https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
Obsługa GPU w systemie Linux https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-gpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
System operacyjny Mac
Tylko procesor macOS https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-darwin-x86_64-2.4.0.tar.gz
Okna
Tylko procesor Windows https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-cpu-windows-x86_64-2.4.0.zip
Obsługa procesora graficznego w systemie Windows https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow_jni-gpu-windows-x86_64-2.4.0.zip

Skompilować

Korzystając z pliku HelloTensorFlow.java z poprzedniego przykładu , skompiluj program korzystający z TensorFlow. Upewnij się, że plik libtensorflow.jar jest dostępny w classpath :

javac -cp libtensorflow-2.4.0.jar HelloTensorFlow.java

Uruchomić

Aby uruchomić program Java TensorFlow, maszyna JVM musi uzyskać dostęp do libtensorflow.jar i wyodrębnionej biblioteki JNI.

Linux/macOS

java -cp libtensorflow-2.4.0.jar:. -Djava.library.path=./jni HelloTensorFlow

Okna

java -cp libtensorflow-2.4.0.jar;. -Djava.library.path=jni HelloTensorFlow

Polecenie wyświetla: Hello from version

Kompiluj ze źródła

TensorFlow jest oprogramowaniem typu open source. Przeczytaj instrukcje tworzenia bibliotek Java i natywnych TensorFlow z kodu źródłowego.