DelegateFactory

giao diện công cộng DelegateFactory
Các lớp con gián tiếp đã biết

Cho phép tạo đại biểu cho các phiên bản thời gian chạy khác nhau.

Phương pháp công khai

đại biểu trừu tượng
tạo ( RuntimeFlavor runFlavor)
Tạo một Delegate cho RuntimeFlavor đã cho.

Phương pháp công khai

trừu tượng công khai Tạo đại biểu ( RuntimeFlavor runFlavor)

Tạo một Delegate cho RuntimeFlavor đã cho.

Lưu ý dành cho nhà phát triển triển khai giao diện này: Hiện tại TF Lite trong Google Play Services không hỗ trợ các đại biểu bên ngoài (do nhà phát triển cung cấp). Tương ứng, việc triển khai phương pháp này có thể được gọi bằng RuntimeFlavor.APPLICATION .

Thông số
thời gian chạyHương vị