GpuDelegateFactory

lớp công khai GpuDelegateFactory

Các lớp lồng nhau

lớp học GpuDelegateFactory.Options Tùy chọn đại biểu.

Nhà xây dựng công cộng

Phương pháp công khai

Đại biểu
tạo ( RuntimeFlavor runFlavor)
Tạo một Delegate cho RuntimeFlavor đã cho.

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

GpuDelegateFactory công khai ()

GpuDelegateFactory công khai ( tùy chọn GpuDelegateFactory.Options )

Thông số
tùy chọn

Phương pháp công khai

tạo đại biểu công khai ( RuntimeFlavor runFlavor)

Tạo một Delegate cho RuntimeFlavor đã cho.

Lưu ý dành cho nhà phát triển triển khai giao diện này: Hiện tại TF Lite trong Google Play Services không hỗ trợ các đại biểu bên ngoài (do nhà phát triển cung cấp). Tương ứng, việc triển khai phương pháp này có thể được gọi bằng RuntimeFlavor.APPLICATION .

Thông số
thời gian chạyHương vị