Hướng dẫn về TensorFlow.js

Hướng dẫn này cung cấp tài liệu chuyên sâu về các chủ đề quan trọng của TensorFlow.js. Nếu bạn mới bắt đầu với TensorFlow.js, bạn có thể muốn khám phá các hướng dẫn và sau đó quay lại hướng dẫn này để tìm hiểu thêm.

TensorFlow.js là một thư viện ML web mã nguồn mở có thể chạy ở mọi nơi JavaScript có thể. Nó dựa trên thư viện TensorFlow ban đầu được viết bằng Python và nhằm mục đích tạo lại trải nghiệm của nhà phát triển này và bộ API cho hệ sinh thái JavaScript.

Các chủ đề trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về TensorFlow.js và cách API TensorFlow hoạt động trong JavaScript.

Tìm hiểu về các khái niệm chính của Tensorflow:

Tìm hiểu về các mô hình làm sẵn:

Tìm hiểu thêm về các mô hình và cách sử dụng chúng:

  • Mô hình và lớp – Cách xây dựng mô hình trong TensorFlow.js bằng cách sử dụng Lớp và API lõi.
  • Mô hình đào tạo – Giới thiệu về đào tạo: mô hình, trình tối ưu hóa, tổn thất, số liệu, biến số.
  • Lưu và tải mô hình – Tìm hiểu cách lưu và tải mô hình TensorFlow.js.
  • Chuyển đổi mô hình – Xem toàn cảnh các loại mô hình có sẵn trong hệ sinh thái TensorFlow.js và thông tin chi tiết đằng sau việc chuyển đổi mô hình.
  • Sự khác biệt so với Python tf.keras – Biết những khác biệt và khả năng chính giữa TensorFlow.js và Python tf.keras cũng như các quy ước API được sử dụng trong JavaScript.

Tìm hiểu về TensorFlow.js trong Node.js: