DQN C51/رنگین کمان

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

معرفی

این مثال نشان می دهد که چگونه برای آموزش طبقه DQN (C51) عامل بر روی محیط زیست Cartpole با استفاده از کتابخانه TF-نمایندگی.

محیط Cartpole

اطمینان حاصل کنید که شما را به یک نگاه را از طریق آموزش DQN به عنوان یک پیش نیاز. این آموزش به فرض آشنایی با آموزش DQN خواهد بود. عمدتاً بر روی تفاوت های بین DQN و C51 تمرکز خواهد کرد.

برپایی

اگر هنوز tf-agents را نصب نکرده اید، اجرا کنید:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y xvfb ffmpeg freeglut3-dev
pip install 'imageio==2.4.0'
pip install pyvirtualdisplay
pip install tf-agents
pip install pyglet
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import base64
import imageio
import IPython
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import PIL.Image
import pyvirtualdisplay

import tensorflow as tf

from tf_agents.agents.categorical_dqn import categorical_dqn_agent
from tf_agents.drivers import dynamic_step_driver
from tf_agents.environments import suite_gym
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.eval import metric_utils
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.networks import categorical_q_network
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.replay_buffers import tf_uniform_replay_buffer
from tf_agents.trajectories import trajectory
from tf_agents.utils import common

# Set up a virtual display for rendering OpenAI gym environments.
display = pyvirtualdisplay.Display(visible=0, size=(1400, 900)).start()

فراپارامترها

env_name = "CartPole-v1" # @param {type:"string"}
num_iterations = 15000 # @param {type:"integer"}

initial_collect_steps = 1000 # @param {type:"integer"} 
collect_steps_per_iteration = 1 # @param {type:"integer"}
replay_buffer_capacity = 100000 # @param {type:"integer"}

fc_layer_params = (100,)

batch_size = 64 # @param {type:"integer"}
learning_rate = 1e-3 # @param {type:"number"}
gamma = 0.99
log_interval = 200 # @param {type:"integer"}

num_atoms = 51 # @param {type:"integer"}
min_q_value = -20 # @param {type:"integer"}
max_q_value = 20 # @param {type:"integer"}
n_step_update = 2 # @param {type:"integer"}

num_eval_episodes = 10 # @param {type:"integer"}
eval_interval = 1000 # @param {type:"integer"}

محیط

محیط را مانند قبل بارگذاری کنید، یکی برای آموزش و دیگری برای ارزیابی. در اینجا ما از CartPole-v1 (در مقابل CartPole-v0 در آموزش DQN) استفاده می کنیم که حداکثر پاداش آن 500 به جای 200 است.

train_py_env = suite_gym.load(env_name)
eval_py_env = suite_gym.load(env_name)

train_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(train_py_env)
eval_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(eval_py_env)

عامل

C51 یک الگوریتم یادگیری Q مبتنی بر DQN است. مانند DQN، می توان از آن در هر محیطی با فضای عمل مجزا استفاده کرد.

تفاوت اصلی بین C51 و DQN این است که به جای پیش‌بینی ساده Q-value برای هر جفت حالت-عمل، C51 یک مدل هیستوگرام را برای توزیع احتمال Q-value پیش‌بینی می‌کند:

مثال C51 Distribution

با یادگیری توزیع به جای صرفاً مقدار مورد انتظار، الگوریتم قادر است در طول آموزش پایدارتر بماند و منجر به بهبود عملکرد نهایی شود. این به ویژه در موقعیت‌هایی با توزیع‌های ارزش دووجهی یا حتی چندوجهی، که در آن میانگین واحد تصویر دقیقی ارائه نمی‌کند، صادق است.

به منظور آموزش بر روی توزیع‌های احتمال به جای مقادیر، C51 باید محاسبات توزیعی پیچیده‌ای را انجام دهد تا تابع ضرر آن را محاسبه کند. اما نگران نباشید، همه اینها در TF-Agents برای شما مراقبت می شود!

برای ایجاد یک عامل C51، ابتدا نیاز به ایجاد یک CategoricalQNetwork . از API از CategoricalQNetwork همان است که از است QNetwork ، جز این که یک آرگومان اضافی وجود دارد num_atoms . این تعداد نقاط پشتیبانی را در تخمین های توزیع احتمال ما نشان می دهد. (تصویر بالا شامل 10 نقطه پشتیبانی است که هر کدام با یک نوار آبی عمودی نشان داده شده است.) همانطور که از نام آن مشخص است، تعداد پیش فرض اتم ها 51 است.

categorical_q_net = categorical_q_network.CategoricalQNetwork(
  train_env.observation_spec(),
  train_env.action_spec(),
  num_atoms=num_atoms,
  fc_layer_params=fc_layer_params)

ما همچنین نیاز به یک optimizer برای آموزش شبکه ما فقط ایجاد و train_step_counter متغیر برای پیگیری چند بار شبکه به روز شد.

توجه داشته باشید که یک تفاوت مهم دیگر از وانیل DqnAgent است که ما در حال حاضر نیاز به مشخص min_q_value و max_q_value به عنوان آرگومان. اینها شدیدترین مقادیر پشتیبانی را مشخص می کنند (به عبارت دیگر، شدیدترین مقدار از 51 اتم در هر طرف). مطمئن شوید که اینها را برای محیط خاص خود انتخاب کنید. در اینجا از -20 و 20 استفاده می کنیم.

optimizer = tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(learning_rate=learning_rate)

train_step_counter = tf.Variable(0)

agent = categorical_dqn_agent.CategoricalDqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  categorical_q_network=categorical_q_net,
  optimizer=optimizer,
  min_q_value=min_q_value,
  max_q_value=max_q_value,
  n_step_update=n_step_update,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  gamma=gamma,
  train_step_counter=train_step_counter)
agent.initialize()

یکی از آخرین چیزی به توجه داشته باشید این است که ما نیز اضافه شده یک آرگومان به روز رسانی استفاده از n به گام با \(n\) = 2. در تک مرحله Q-یادگیری (\(n\) = 1)، ما تنها خطای بین مقادیر Q-محاسبه در گام زمانی فعلی و مرحله زمانی بعدی با استفاده از بازگشت تک مرحله ای (بر اساس معادله بهینه سازی بلمن). بازگشت تک مرحله ای به صورت زیر تعریف می شود:

\(G_t = R_{t + 1} + \gamma V(s_{t + 1})\)

که در آن تعریف می کنیم \(V(s) = \max_a{Q(s, a)}\).

به روز رسانی N مرحله شامل گسترش تابع بازگشت تک مرحله استاندارد \(n\) بار:

\(G_t^n = R_{t + 1} + \gamma R_{t + 2} + \gamma^2 R_{t + 3} + \dots + \gamma^n V(s_{t + n})\)

به روز رسانی N-گام عامل را قادر به راه انداز از بیشتر در آینده، و با ارزش حق \(n\)، این اغلب منجر به یادگیری سریع تر.

اگر چه C51 و n مرحله به روز رسانی ها اغلب با پخش اولویت بندی به شکل هسته ای از ترکیب عامل رنگین کمان ، ما بهبودی قابل اندازه گیری از اجرای پخش اولویت دیدم. علاوه بر این، متوجه می‌شویم که وقتی عامل C51 خود را با به‌روزرسانی‌های n مرحله‌ای ترکیب می‌کنیم، عامل ما مانند سایر عوامل Rainbow روی نمونه محیط‌های Atari که آزمایش کرده‌ایم، عملکرد خوبی دارد.

معیارها و ارزیابی

رایج ترین معیاری که برای ارزیابی یک سیاست استفاده می شود، میانگین بازده است. بازده مجموع پاداش‌هایی است که هنگام اجرای یک سیاست در یک محیط برای یک قسمت به دست می‌آید، و معمولاً این مقدار را در چند قسمت به طور میانگین می‌گیریم. می‌توانیم میانگین بازدهی را به صورت زیر محاسبه کنیم.

def compute_avg_return(environment, policy, num_episodes=10):

 total_return = 0.0
 for _ in range(num_episodes):

  time_step = environment.reset()
  episode_return = 0.0

  while not time_step.is_last():
   action_step = policy.action(time_step)
   time_step = environment.step(action_step.action)
   episode_return += time_step.reward
  total_return += episode_return

 avg_return = total_return / num_episodes
 return avg_return.numpy()[0]


random_policy = random_tf_policy.RandomTFPolicy(train_env.time_step_spec(),
                        train_env.action_spec())

compute_avg_return(eval_env, random_policy, num_eval_episodes)

# Please also see the metrics module for standard implementations of different
# metrics.
20.0

جمع آوری داده ها

مانند آموزش DQN، بافر پخش مجدد و جمع آوری داده های اولیه را با خط مشی تصادفی تنظیم کنید.

replay_buffer = tf_uniform_replay_buffer.TFUniformReplayBuffer(
  data_spec=agent.collect_data_spec,
  batch_size=train_env.batch_size,
  max_length=replay_buffer_capacity)

def collect_step(environment, policy):
 time_step = environment.current_time_step()
 action_step = policy.action(time_step)
 next_time_step = environment.step(action_step.action)
 traj = trajectory.from_transition(time_step, action_step, next_time_step)

 # Add trajectory to the replay buffer
 replay_buffer.add_batch(traj)

for _ in range(initial_collect_steps):
 collect_step(train_env, random_policy)

# This loop is so common in RL, that we provide standard implementations of
# these. For more details see the drivers module.

# Dataset generates trajectories with shape [BxTx...] where
# T = n_step_update + 1.
dataset = replay_buffer.as_dataset(
  num_parallel_calls=3, sample_batch_size=batch_size,
  num_steps=n_step_update + 1).prefetch(3)

iterator = iter(dataset)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/data/experimental/ops/counter.py:66: scan (from tensorflow.python.data.experimental.ops.scan_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Dataset.scan(...) instead
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/autograph/impl/api.py:382: ReplayBuffer.get_next (from tf_agents.replay_buffers.replay_buffer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `as_dataset(..., single_deterministic_pass=False) instead.

آموزش عامل

حلقه آموزشی هم شامل جمع آوری داده ها از محیط و هم بهینه سازی شبکه های عامل است. در طول مسیر، ما گاهی اوقات خط مشی نماینده را ارزیابی می کنیم تا ببینیم که چگونه کار می کنیم.

اجرای موارد زیر 7 دقیقه طول می کشد.

try:
 %%time
except:
 pass

# (Optional) Optimize by wrapping some of the code in a graph using TF function.
agent.train = common.function(agent.train)

# Reset the train step
agent.train_step_counter.assign(0)

# Evaluate the agent's policy once before training.
avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
returns = [avg_return]

for _ in range(num_iterations):

 # Collect a few steps using collect_policy and save to the replay buffer.
 for _ in range(collect_steps_per_iteration):
  collect_step(train_env, agent.collect_policy)

 # Sample a batch of data from the buffer and update the agent's network.
 experience, unused_info = next(iterator)
 train_loss = agent.train(experience)

 step = agent.train_step_counter.numpy()

 if step % log_interval == 0:
  print('step = {0}: loss = {1}'.format(step, train_loss.loss))

 if step % eval_interval == 0:
  avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
  print('step = {0}: Average Return = {1:.2f}'.format(step, avg_return))
  returns.append(avg_return)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/util/dispatch.py:206: calling foldr_v2 (from tensorflow.python.ops.functional_ops) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.foldr(fn, elems, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.foldr(fn, elems))
step = 200: loss = 3.199000597000122
step = 400: loss = 2.083357810974121
step = 600: loss = 1.9901162385940552
step = 800: loss = 1.9055049419403076
step = 1000: loss = 1.7382612228393555
step = 1000: Average Return = 34.40
step = 1200: loss = 1.3624987602233887
step = 1400: loss = 1.548039197921753
step = 1600: loss = 1.4193217754364014
step = 1800: loss = 1.3339967727661133
step = 2000: loss = 1.1471226215362549
step = 2000: Average Return = 91.10
step = 2200: loss = 1.360352873802185
step = 2400: loss = 1.4253160953521729
step = 2600: loss = 0.9550995826721191
step = 2800: loss = 0.9822611808776855
step = 3000: loss = 1.0512573719024658
step = 3000: Average Return = 102.60
step = 3200: loss = 1.131516456604004
step = 3400: loss = 1.0834283828735352
step = 3600: loss = 0.8771724104881287
step = 3800: loss = 0.7854692935943604
step = 4000: loss = 0.7451740503311157
step = 4000: Average Return = 179.10
step = 4200: loss = 0.6963338851928711
step = 4400: loss = 0.8579068183898926
step = 4600: loss = 0.735978364944458
step = 4800: loss = 0.5723521709442139
step = 5000: loss = 0.6422518491744995
step = 5000: Average Return = 138.00
step = 5200: loss = 0.5242955684661865
step = 5400: loss = 0.869032621383667
step = 5600: loss = 0.7798122763633728
step = 5800: loss = 0.745892345905304
step = 6000: loss = 0.7540864944458008
step = 6000: Average Return = 155.80
step = 6200: loss = 0.6851651668548584
step = 6400: loss = 0.7417727112770081
step = 6600: loss = 0.7385923862457275
step = 6800: loss = 0.8823254108428955
step = 7000: loss = 0.6216408014297485
step = 7000: Average Return = 146.90
step = 7200: loss = 0.3905255198478699
step = 7400: loss = 0.5030156373977661
step = 7600: loss = 0.6326021552085876
step = 7800: loss = 0.6071780920028687
step = 8000: loss = 0.49069637060165405
step = 8000: Average Return = 332.70
step = 8200: loss = 0.7194125056266785
step = 8400: loss = 0.7707428932189941
step = 8600: loss = 0.42258384823799133
step = 8800: loss = 0.5215793251991272
step = 9000: loss = 0.6949542164802551
step = 9000: Average Return = 174.10
step = 9200: loss = 0.7312793731689453
step = 9400: loss = 0.5663323402404785
step = 9600: loss = 0.8518731594085693
step = 9800: loss = 0.5256152153015137
step = 10000: loss = 0.578148603439331
step = 10000: Average Return = 147.40
step = 10200: loss = 0.46965712308883667
step = 10400: loss = 0.5685954093933105
step = 10600: loss = 0.5819060802459717
step = 10800: loss = 0.792033851146698
step = 11000: loss = 0.5804982781410217
step = 11000: Average Return = 186.80
step = 11200: loss = 0.4973406195640564
step = 11400: loss = 0.33229681849479675
step = 11600: loss = 0.5267124176025391
step = 11800: loss = 0.585414469242096
step = 12000: loss = 0.6697092652320862
step = 12000: Average Return = 135.30
step = 12200: loss = 0.30732017755508423
step = 12400: loss = 0.490392804145813
step = 12600: loss = 0.28014713525772095
step = 12800: loss = 0.456543892621994
step = 13000: loss = 0.48237597942352295
step = 13000: Average Return = 182.70
step = 13200: loss = 0.5447070598602295
step = 13400: loss = 0.4602382481098175
step = 13600: loss = 0.5659506320953369
step = 13800: loss = 0.47906267642974854
step = 14000: loss = 0.4060840904712677
step = 14000: Average Return = 153.00
step = 14200: loss = 0.6457054018974304
step = 14400: loss = 0.4795544147491455
step = 14600: loss = 0.16895757615566254
step = 14800: loss = 0.5005109906196594
step = 15000: loss = 0.5339224338531494
step = 15000: Average Return = 165.10

تجسم

توطئه ها

ما می‌توانیم مراحل بازگشت را در مقابل مراحل جهانی ترسیم کنیم تا عملکرد نماینده خود را ببینیم. در Cartpole-v1 ، محیط زیست می دهد جایزه از 1 برای هر مرحله زمان باقی می ماند قطب، و از حداکثر تعداد مراحل 500 است، حداکثر بازگشت نیز امکان پذیر است 500.

steps = range(0, num_iterations + 1, eval_interval)
plt.plot(steps, returns)
plt.ylabel('Average Return')
plt.xlabel('Step')
plt.ylim(top=550)
(19.485000991821288, 550.0)

png

فیلم های

تجسم عملکرد یک عامل با رندر کردن محیط در هر مرحله مفید است. قبل از انجام این کار، اجازه دهید ابتدا یک تابع برای جاسازی ویدیوها در این colab ایجاد کنیم.

def embed_mp4(filename):
 """Embeds an mp4 file in the notebook."""
 video = open(filename,'rb').read()
 b64 = base64.b64encode(video)
 tag = '''
 <video width="640" height="480" controls>
  <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4">
 Your browser does not support the video tag.
 </video>'''.format(b64.decode())

 return IPython.display.HTML(tag)

کد زیر خط مشی عامل را برای چند قسمت به تصویر می کشد:

num_episodes = 3
video_filename = 'imageio.mp4'
with imageio.get_writer(video_filename, fps=60) as video:
 for _ in range(num_episodes):
  time_step = eval_env.reset()
  video.append_data(eval_py_env.render())
  while not time_step.is_last():
   action_step = agent.policy.action(time_step)
   time_step = eval_env.step(action_step.action)
   video.append_data(eval_py_env.render())

embed_mp4(video_filename)
WARNING:root:IMAGEIO FFMPEG_WRITER WARNING: input image is not divisible by macro_block_size=16, resizing from (400, 600) to (400, 608) to ensure video compatibility with most codecs and players. To prevent resizing, make your input image divisible by the macro_block_size or set the macro_block_size to None (risking incompatibility). You may also see a FFMPEG warning concerning speedloss due to data not being aligned.
[swscaler @ 0x5646eec183c0] Warning: data is not aligned! This can lead to a speed loss

C51 تمایل دارد کمی بهتر از DQN در CartPole-v1 عمل کند، اما تفاوت بین این دو عامل در محیط‌های پیچیده‌تر بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در معیار کامل Atari 2600، C51 یک بهبود میانگین امتیاز 126٪ نسبت به DQN پس از نرمال سازی با توجه به یک عامل تصادفی نشان می دهد. با افزودن به‌روزرسانی‌های n مرحله‌ای، می‌توان به پیشرفت‌های بیشتری دست یافت.

برای شیرجه رفتن عمیق تر به الگوریتم C51، و توزیعی چشم انداز در یادگیری تقویتی (2017) .