Estymatory niestandardowe kraty TF

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Możesz użyć niestandardowych estymatorów do tworzenia dowolnie monotonicznych modeli przy użyciu warstw TFL. Ten przewodnik przedstawia kroki potrzebne do stworzenia takich estymatorów.

Ustawiać

Instalowanie pakietu TF Lattice:

pip install tensorflow-lattice

Importowanie wymaganych pakietów:

import tensorflow as tf

import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
from tensorflow import feature_column as fc

from tensorflow_estimator.python.estimator.canned import optimizers
from tensorflow_estimator.python.estimator.head import binary_class_head
logging.disable(sys.maxsize)

Pobieranie zbioru danych UCI Statlog (Heart):

csv_file = tf.keras.utils.get_file(
  'heart.csv', 'http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/heart.csv')
df = pd.read_csv(csv_file)
target = df.pop('target')
train_size = int(len(df) * 0.8)
train_x = df[:train_size]
train_y = target[:train_size]
test_x = df[train_size:]
test_y = target[train_size:]
df.head()

Ustawianie wartości domyślnych używanych do szkolenia w tym przewodniku:

LEARNING_RATE = 0.1
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 1000

Kolumny funkcji

Jak dla każdego innego TF estymatora danych potrzeby być przekazane do estymatora, który jest zazwyczaj poprzez input_fn i analizowany za pomocą FeatureColumns .

# Feature columns.
# - age
# - sex
# - ca    number of major vessels (0-3) colored by flourosopy
# - thal   3 = normal; 6 = fixed defect; 7 = reversable defect
feature_columns = [
  fc.numeric_column('age', default_value=-1),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list('sex', [0, 1]),
  fc.numeric_column('ca'),
  fc.categorical_column_with_vocabulary_list(
    'thal', ['normal', 'fixed', 'reversible']),
]

Zauważ, że kategoryczne funkcje nie muszą być opakowane przez gęstą kolumnę funkcji, ponieważ tfl.laysers.CategoricalCalibration warstwa może bezpośrednio spożywać indeksy kategorii.

Tworzenie input_fn

Podobnie jak w przypadku każdego innego estymatora, możesz użyć input_fn, aby przesłać dane do modelu w celu uczenia i oceny.

train_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=train_x,
  y=train_y,
  shuffle=True,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  num_threads=1)

test_input_fn = tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
  x=test_x,
  y=test_y,
  shuffle=False,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=1,
  num_threads=1)

Tworzenie modelu_fn

Istnieje kilka sposobów tworzenia niestandardowego estymatora. Tutaj będziemy budować model_fn który wywołuje model Keras na analizowany tensorów wejściowych. Do analizowania cech wejściowych, można użyć tf.feature_column.input_layer , tf.keras.layers.DenseFeatures lub tfl.estimators.transform_features . Jeśli użyjesz tego ostatniego, nie będziesz musiał owijać cech kategorialnych gęstymi kolumnami cech, a wynikowe tensory nie będą łączone, co ułatwia korzystanie z cech w warstwach kalibracyjnych.

Aby skonstruować model, możesz mieszać i dopasowywać warstwy TFL lub dowolne inne warstwy Keras. Tutaj tworzymy skalibrowany model sieci Keras z warstw TFL i nakładamy kilka ograniczeń monotoniczności. Następnie używamy modelu Keras do tworzenia niestandardowego estymatora.

def model_fn(features, labels, mode, config):
 """model_fn for the custom estimator."""
 del config
 input_tensors = tfl.estimators.transform_features(features, feature_columns)
 inputs = {
   key: tf.keras.layers.Input(shape=(1,), name=key) for key in input_tensors
 }

 lattice_sizes = [3, 2, 2, 2]
 lattice_monotonicities = ['increasing', 'none', 'increasing', 'increasing']
 lattice_input = tf.keras.layers.Concatenate(axis=1)([
   tfl.layers.PWLCalibration(
     input_keypoints=np.linspace(10, 100, num=8, dtype=np.float32),
     # The output range of the calibrator should be the input range of
     # the following lattice dimension.
     output_min=0.0,
     output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
     monotonicity='increasing',
   )(inputs['age']),
   tfl.layers.CategoricalCalibration(
     # Number of categories including any missing/default category.
     num_buckets=2,
     output_min=0.0,
     output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
   )(inputs['sex']),
   tfl.layers.PWLCalibration(
     input_keypoints=[0.0, 1.0, 2.0, 3.0],
     output_min=0.0,
     output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
     # You can specify TFL regularizers as tuple
     # ('regularizer name', l1, l2).
     kernel_regularizer=('hessian', 0.0, 1e-4),
     monotonicity='increasing',
   )(inputs['ca']),
   tfl.layers.CategoricalCalibration(
     num_buckets=3,
     output_min=0.0,
     output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
     # Categorical monotonicity can be partial order.
     # (i, j) indicates that we must have output(i) <= output(j).
     # Make sure to set the lattice monotonicity to 'increasing' for this
     # dimension.
     monotonicities=[(0, 1), (0, 2)],
   )(inputs['thal']),
 ])
 output = tfl.layers.Lattice(
   lattice_sizes=lattice_sizes, monotonicities=lattice_monotonicities)(
     lattice_input)

 training = (mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN)
 model = tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=output)
 logits = model(input_tensors, training=training)

 if training:
  optimizer = optimizers.get_optimizer_instance_v2('Adagrad', LEARNING_RATE)
 else:
  optimizer = None

 head = binary_class_head.BinaryClassHead()
 return head.create_estimator_spec(
   features=features,
   mode=mode,
   labels=labels,
   optimizer=optimizer,
   logits=logits,
   trainable_variables=model.trainable_variables,
   update_ops=model.updates)

Szkolenie i Estymator

Korzystanie z model_fn możemy tworzyć i trenowania estymatora.

estimator = tf.estimator.Estimator(model_fn=model_fn)
estimator.train(input_fn=train_input_fn)
results = estimator.evaluate(input_fn=test_input_fn)
print('AUC: {}'.format(results['auc']))
2021-09-30 20:51:11.094402: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
AUC: 0.5946115255355835