Tworzenie modeli Keras z warstwami TFL

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Możesz użyć warstw TFL Keras do konstruowania modeli Keras z monotonicznością i innymi ograniczeniami kształtu. Ten przykład buduje i trenuje skalibrowany model sieci dla zestawu danych serca UCI przy użyciu warstw TFL.

W skalibrowanej kratowego modelu każda cecha jest przekształcany przez tfl.layers.PWLCalibration lub tfl.layers.CategoricalCalibration warstwy, a wyniki są nieliniowo fuzji stosując tfl.layers.Lattice .

Ustawiać

Instalowanie pakietu TF Lattice:

pip install -q tensorflow-lattice pydot

Importowanie wymaganych pakietów:

import tensorflow as tf

import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
from tensorflow import feature_column as fc
logging.disable(sys.maxsize)

Pobieranie zbioru danych UCI Statlog (Heart):

# UCI Statlog (Heart) dataset.
csv_file = tf.keras.utils.get_file(
  'heart.csv', 'http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/heart.csv')
training_data_df = pd.read_csv(csv_file).sample(
  frac=1.0, random_state=41).reset_index(drop=True)
training_data_df.head()

Ustawianie wartości domyślnych używanych do szkolenia w tym przewodniku:

LEARNING_RATE = 0.1
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 100

Sekwencyjny model Keras

Ten przykład tworzy model Sequential Keras i używa tylko warstw TFL.

Kratowe warstwy spodziewać input[i] , aby znajdować się w [0, lattice_sizes[i] - 1.0] , więc musimy zdefiniować kratownica rozmiary przed warstw kalibracji, dzięki czemu możemy prawidłowo określić zakres wyjściowy warstw kalibracji.

# Lattice layer expects input[i] to be within [0, lattice_sizes[i] - 1.0], so
lattice_sizes = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2]

Używamy tfl.layers.ParallelCombination warstwy do warstwy razem grupę kalibracyjnych, które muszą być wykonywane równolegle, w celu umożliwienia tworzenia sekwencyjnego model.

combined_calibrators = tfl.layers.ParallelCombination()

Tworzymy warstwę kalibracyjną dla każdego obiektu i dodajemy ją do równoległej warstwy kombinacji. Dla funkcji liczbowych używamy tfl.layers.PWLCalibration , a kategoryczne funkcji używamy tfl.layers.CategoricalCalibration .

# ############### age ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Every PWLCalibration layer must have keypoints of piecewise linear
  # function specified. Easiest way to specify them is to uniformly cover
  # entire input range by using numpy.linspace().
  input_keypoints=np.linspace(
    training_data_df['age'].min(), training_data_df['age'].max(), num=5),
  # You need to ensure that input keypoints have same dtype as layer input.
  # You can do it by setting dtype here or by providing keypoints in such
  # format which will be converted to desired tf.dtype by default.
  dtype=tf.float32,
  # Output range must correspond to expected lattice input range.
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
)
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### sex ###############
# For boolean features simply specify CategoricalCalibration layer with 2
# buckets.
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
  # Initializes all outputs to (output_min + output_max) / 2.0.
  kernel_initializer='constant')
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### cp ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Here instead of specifying dtype of layer we convert keypoints into
  # np.float32.
  input_keypoints=np.linspace(1, 4, num=4, dtype=np.float32),
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[2] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  # You can specify TFL regularizers as a tuple ('regularizer name', l1, l2).
  kernel_regularizer=('hessian', 0.0, 1e-4))
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### trestbps ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Alternatively, you might want to use quantiles as keypoints instead of
  # uniform keypoints
  input_keypoints=np.quantile(training_data_df['trestbps'],
                np.linspace(0.0, 1.0, num=5)),
  dtype=tf.float32,
  # Together with quantile keypoints you might want to initialize piecewise
  # linear function to have 'equal_slopes' in order for output of layer
  # after initialization to preserve original distribution.
  kernel_initializer='equal_slopes',
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[3] - 1.0,
  # You might consider clamping extreme inputs of the calibrator to output
  # bounds.
  clamp_min=True,
  clamp_max=True,
  monotonicity='increasing')
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### chol ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Explicit input keypoint initialization.
  input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
  dtype=tf.float32,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[4] - 1.0,
  # Monotonicity of calibrator can be decreasing. Note that corresponding
  # lattice dimension must have INCREASING monotonicity regardless of
  # monotonicity direction of calibrator.
  monotonicity='decreasing',
  # Convexity together with decreasing monotonicity result in diminishing
  # return constraint.
  convexity='convex',
  # You can specify list of regularizers. You are not limited to TFL
  # regularizrs. Feel free to use any :)
  kernel_regularizer=[('laplacian', 0.0, 1e-4),
            tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001)])
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### fbs ###############
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[5] - 1.0,
  # For categorical calibration layer monotonicity is specified for pairs
  # of indices of categories. Output for first category in pair will be
  # smaller than output for second category.
  #
  # Don't forget to set monotonicity of corresponding dimension of Lattice
  # layer to '1'.
  monotonicities=[(0, 1)],
  # This initializer is identical to default one('uniform'), but has fixed
  # seed in order to simplify experimentation.
  kernel_initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(
    minval=0.0, maxval=lattice_sizes[5] - 1.0, seed=1))
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### restecg ###############
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=3,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[6] - 1.0,
  # Categorical monotonicity can be partial order.
  monotonicities=[(0, 1), (0, 2)],
  # Categorical calibration layer supports standard Keras regularizers.
  kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001),
  kernel_initializer='constant')
combined_calibrators.append(calibrator)

Następnie tworzymy warstwę sieciową, aby nieliniowo łączyć wyjścia kalibratorów.

Zauważ, że musimy określić monotoniczność sieci, która będzie wzrastać dla wymaganych wymiarów. Kompozycja z kierunkiem monotoniczności w kalibracji da w wyniku prawidłowy kierunek monotoniczności od końca do końca. Obejmuje to częściową monotoniczność warstwy kalibracji kategorii.

lattice = tfl.layers.Lattice(
  lattice_sizes=lattice_sizes,
  monotonicities=[
    'increasing', 'none', 'increasing', 'increasing', 'increasing',
    'increasing', 'increasing'
  ],
  output_min=0.0,
  output_max=1.0)

Następnie możemy stworzyć model sekwencyjny, korzystając z połączonych kalibratorów i warstw siatki.

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(combined_calibrators)
model.add(lattice)

Trening działa tak samo, jak każdy inny model Keras.

features = training_data_df[[
  'age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg'
]].values.astype(np.float32)
target = training_data_df[['target']].values.astype(np.float32)

model.compile(
  loss=tf.keras.losses.mean_squared_error,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(learning_rate=LEARNING_RATE))
model.fit(
  features,
  target,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=NUM_EPOCHS,
  validation_split=0.2,
  shuffle=False,
  verbose=0)

model.evaluate(features, target)
10/10 [==============================] - 0s 1ms/step - loss: 0.1551
0.15506614744663239

Funkcjonalny model Keras

Ten przykład używa funkcjonalnego API do budowy modelu Keras.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, kratowe warstwy oczekiwać input[i] , aby znajdować się w [0, lattice_sizes[i] - 1.0] , więc musimy zdefiniować kratownica rozmiary przed warstw kalibracji, dzięki czemu możemy prawidłowo określić zakres wyjściowy warstwy kalibracyjne.

# We are going to have 2-d embedding as one of lattice inputs.
lattice_sizes = [3, 2, 2, 3, 3, 2, 2]

Dla każdego obiektu musimy utworzyć warstwę wejściową, a następnie warstwę kalibracyjną. Dla funkcji liczbowych używamy tfl.layers.PWLCalibration i kategorycznych funkcji używamy tfl.layers.CategoricalCalibration .

model_inputs = []
lattice_inputs = []
# ############### age ###############
age_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='age')
model_inputs.append(age_input)
age_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Every PWLCalibration layer must have keypoints of piecewise linear
  # function specified. Easiest way to specify them is to uniformly cover
  # entire input range by using numpy.linspace().
  input_keypoints=np.linspace(
    training_data_df['age'].min(), training_data_df['age'].max(), num=5),
  # You need to ensure that input keypoints have same dtype as layer input.
  # You can do it by setting dtype here or by providing keypoints in such
  # format which will be converted to desired tf.dtype by default.
  dtype=tf.float32,
  # Output range must correspond to expected lattice input range.
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  name='age_calib',
)(
  age_input)
lattice_inputs.append(age_calibrator)

# ############### sex ###############
# For boolean features simply specify CategoricalCalibration layer with 2
# buckets.
sex_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='sex')
model_inputs.append(sex_input)
sex_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
  # Initializes all outputs to (output_min + output_max) / 2.0.
  kernel_initializer='constant',
  name='sex_calib',
)(
  sex_input)
lattice_inputs.append(sex_calibrator)

# ############### cp ###############
cp_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='cp')
model_inputs.append(cp_input)
cp_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Here instead of specifying dtype of layer we convert keypoints into
  # np.float32.
  input_keypoints=np.linspace(1, 4, num=4, dtype=np.float32),
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[2] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  # You can specify TFL regularizers as tuple ('regularizer name', l1, l2).
  kernel_regularizer=('hessian', 0.0, 1e-4),
  name='cp_calib',
)(
  cp_input)
lattice_inputs.append(cp_calibrator)

# ############### trestbps ###############
trestbps_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='trestbps')
model_inputs.append(trestbps_input)
trestbps_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Alternatively, you might want to use quantiles as keypoints instead of
  # uniform keypoints
  input_keypoints=np.quantile(training_data_df['trestbps'],
                np.linspace(0.0, 1.0, num=5)),
  dtype=tf.float32,
  # Together with quantile keypoints you might want to initialize piecewise
  # linear function to have 'equal_slopes' in order for output of layer
  # after initialization to preserve original distribution.
  kernel_initializer='equal_slopes',
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[3] - 1.0,
  # You might consider clamping extreme inputs of the calibrator to output
  # bounds.
  clamp_min=True,
  clamp_max=True,
  monotonicity='increasing',
  name='trestbps_calib',
)(
  trestbps_input)
lattice_inputs.append(trestbps_calibrator)

# ############### chol ###############
chol_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='chol')
model_inputs.append(chol_input)
chol_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Explicit input keypoint initialization.
  input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[4] - 1.0,
  # Monotonicity of calibrator can be decreasing. Note that corresponding
  # lattice dimension must have INCREASING monotonicity regardless of
  # monotonicity direction of calibrator.
  monotonicity='decreasing',
  # Convexity together with decreasing monotonicity result in diminishing
  # return constraint.
  convexity='convex',
  # You can specify list of regularizers. You are not limited to TFL
  # regularizrs. Feel free to use any :)
  kernel_regularizer=[('laplacian', 0.0, 1e-4),
            tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001)],
  name='chol_calib',
)(
  chol_input)
lattice_inputs.append(chol_calibrator)

# ############### fbs ###############
fbs_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='fbs')
model_inputs.append(fbs_input)
fbs_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[5] - 1.0,
  # For categorical calibration layer monotonicity is specified for pairs
  # of indices of categories. Output for first category in pair will be
  # smaller than output for second category.
  #
  # Don't forget to set monotonicity of corresponding dimension of Lattice
  # layer to '1'.
  monotonicities=[(0, 1)],
  # This initializer is identical to default one ('uniform'), but has fixed
  # seed in order to simplify experimentation.
  kernel_initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(
    minval=0.0, maxval=lattice_sizes[5] - 1.0, seed=1),
  name='fbs_calib',
)(
  fbs_input)
lattice_inputs.append(fbs_calibrator)

# ############### restecg ###############
restecg_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='restecg')
model_inputs.append(restecg_input)
restecg_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=3,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[6] - 1.0,
  # Categorical monotonicity can be partial order.
  monotonicities=[(0, 1), (0, 2)],
  # Categorical calibration layer supports standard Keras regularizers.
  kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001),
  kernel_initializer='constant',
  name='restecg_calib',
)(
  restecg_input)
lattice_inputs.append(restecg_calibrator)

Następnie tworzymy warstwę sieciową, aby nieliniowo łączyć wyjścia kalibratorów.

Zauważ, że musimy określić monotoniczność sieci, która będzie wzrastać dla wymaganych wymiarów. Kompozycja z kierunkiem monotoniczności w kalibracji da w wyniku prawidłowy kierunek monotoniczności od końca do końca. Obejmuje częściową monotoniczności tfl.layers.CategoricalCalibration warstwy.

lattice = tfl.layers.Lattice(
  lattice_sizes=lattice_sizes,
  monotonicities=[
    'increasing', 'none', 'increasing', 'increasing', 'increasing',
    'increasing', 'increasing'
  ],
  output_min=0.0,
  output_max=1.0,
  name='lattice',
)(
  lattice_inputs)

Aby zwiększyć elastyczność modelu, dodajemy warstwę kalibracji wyjściowej.

model_output = tfl.layers.PWLCalibration(
  input_keypoints=np.linspace(0.0, 1.0, 5),
  name='output_calib',
)(
  lattice)

Możemy teraz stworzyć model za pomocą wejść i wyjść.

model = tf.keras.models.Model(
  inputs=model_inputs,
  outputs=model_output)
tf.keras.utils.plot_model(model, rankdir='LR')

png

Trening działa tak samo, jak każdy inny model Keras. Zauważ, że w naszej konfiguracji funkcje wejściowe są przekazywane jako osobne tensory.

feature_names = ['age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg']
features = np.split(
  training_data_df[feature_names].values.astype(np.float32),
  indices_or_sections=len(feature_names),
  axis=1)
target = training_data_df[['target']].values.astype(np.float32)

model.compile(
  loss=tf.keras.losses.mean_squared_error,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(LEARNING_RATE))
model.fit(
  features,
  target,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=NUM_EPOCHS,
  validation_split=0.2,
  shuffle=False,
  verbose=0)

model.evaluate(features, target)
10/10 [==============================] - 0s 1ms/step - loss: 0.1590
0.15900751948356628