Ograniczenia kształtu dla etyki z kratą Tensorflow

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Ten poradnik pokazuje, jak TensorFlow Krata (TFL) biblioteki mogą być wykorzystane do modeli pociągów, które zachowują się w sposób odpowiedzialny, i nie naruszają pewne założenia, które są etyczne i uczciwe. W szczególności skupimy się na wykorzystaniu ograniczeń monotoniczności aby uniknąć nieuczciwej penalizacji niektórych atrybutów. Ten poradnik zawiera pokazy eksperymentów z papieru deontologiczny Etyka Przez monotoniczności Shape Ograniczeń przez Serena Wang i Maya Gupta, opublikowane w AISTATS 2020 .

Będziemy używać gotowych estymatorów TFL w publicznych zbiorach danych, ale zauważ, że wszystko w tym samouczku można również zrobić z modelami zbudowanymi z warstw TFL Keras.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że środowisko wykonawcze ma zainstalowane wszystkie wymagane pakiety (zaimportowane w komórkach kodu poniżej).

Ustawiać

Instalowanie pakietu TF Lattice:

pip install tensorflow-lattice seaborn

Importowanie wymaganych pakietów:

import tensorflow as tf

import logging
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
logging.disable(sys.maxsize)

Wartości domyślne użyte w tym samouczku:

# List of learning rate hyperparameters to try.
# For a longer list of reasonable hyperparameters, try [0.001, 0.01, 0.1].
LEARNING_RATES = [0.01]
# Default number of training epochs and batch sizes.
NUM_EPOCHS = 1000
BATCH_SIZE = 1000
# Directory containing dataset files.
DATA_DIR = 'https://raw.githubusercontent.com/serenalwang/shape_constraints_for_ethics/master'

Studium przypadku nr 1: Przyjęcia do szkół prawniczych

W pierwszej części tego samouczka rozważymy studium przypadku z wykorzystaniem zestawu danych Law School Admissions Council (LSAC). Wyszkolimy klasyfikatora, aby przewidywał, czy uczeń zda poprzeczkę, czy nie, korzystając z dwóch funkcji: wyniku LSAT ucznia i GPA na studiach licencjackich.

Załóżmy, że wynik klasyfikatora był używany do wskazywania na studia prawnicze lub stypendia. Zgodnie z normami społecznymi opartymi na zasługach oczekiwalibyśmy, że uczniowie z wyższym GPA i wyższym wynikiem LSAT powinni otrzymać wyższy wynik od klasyfikatora. Zaobserwowamy jednak, że modelom łatwo jest łamać te intuicyjne normy i czasami karać ludzi za posiadanie wyższego wyniku GPA lub LSAT.

Aby rozwiązać ten problem, penalizacji nieuczciwy, możemy nałożyć ograniczenia monotoniczności tak, że model nie penalizuje wyższy GPA lub wyższy wynik LAST, wszystkim równe. W tym samouczku pokażemy, jak narzucić te ograniczenia monotoniczności za pomocą TFL.

Załaduj dane szkoły prawniczej

# Load data file.
law_file_name = 'lsac.csv'
law_file_path = os.path.join(DATA_DIR, law_file_name)
raw_law_df = pd.read_csv(law_file_path, delimiter=',')

Wstępny zbiór danych:

# Define label column name.
LAW_LABEL = 'pass_bar'
def preprocess_law_data(input_df):
 # Drop rows with where the label or features of interest are missing.
 output_df = input_df[~input_df[LAW_LABEL].isna() & ~input_df['ugpa'].isna() &
            (input_df['ugpa'] > 0) & ~input_df['lsat'].isna()]
 return output_df


law_df = preprocess_law_data(raw_law_df)

Podziel dane na zestawy pociągów/walidacji/testów

def split_dataset(input_df, random_state=888):
 """Splits an input dataset into train, val, and test sets."""
 train_df, test_val_df = train_test_split(
   input_df, test_size=0.3, random_state=random_state)
 val_df, test_df = train_test_split(
   test_val_df, test_size=0.66, random_state=random_state)
 return train_df, val_df, test_df


law_train_df, law_val_df, law_test_df = split_dataset(law_df)

Wizualizuj dystrybucję danych

Najpierw zwizualizujemy rozkład danych. Wykreślimy wyniki GPA i LSAT dla wszystkich uczniów, którzy zdali egzamin, a także dla wszystkich uczniów, którzy go nie zdali.

def plot_dataset_contour(input_df, title):
 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 g = sns.jointplot(
   x='ugpa',
   y='lsat',
   data=input_df,
   kind='kde',
   xlim=[1.4, 4],
   ylim=[0, 50])
 g.plot_joint(plt.scatter, c='b', s=10, linewidth=1, marker='+')
 g.ax_joint.collections[0].set_alpha(0)
 g.set_axis_labels('Undergraduate GPA', 'LSAT score', fontsize=14)
 g.fig.suptitle(title, fontsize=14)
 # Adust plot so that the title fits.
 plt.subplots_adjust(top=0.9)
 plt.show()
law_df_pos = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 1]
plot_dataset_contour(
  law_df_pos, title='Distribution of students that passed the bar')

png

law_df_neg = law_df[law_df[LAW_LABEL] == 0]
plot_dataset_contour(
  law_df_neg, title='Distribution of students that failed the bar')

png

Uczenie skalibrowanego modelu liniowego w celu przewidywania przejścia egzaminu prętowego

Następnie będziemy trenować kalibrowany model liniowy z TFL przewidzieć, czy dany uczeń przejdzie w poprzeczkę. Dwiema wejściowymi funkcjami będą wynik LSAT i licencjacki GPA, a etykietą szkolenia będzie informacja, czy uczeń zdał poprzeczkę.

Najpierw przeszkolimy skalibrowany model liniowy bez żadnych ograniczeń. Następnie przeszkolimy skalibrowany model liniowy z ograniczeniami monotoniczności i zaobserwujemy różnicę w wynikach i dokładności modelu.

Funkcje pomocnicze do trenowania skalibrowanego estymatora liniowego TFL

Funkcje te zostaną wykorzystane w niniejszym studium przypadku szkoły prawniczej, a także w poniższym studium przypadku niewywiązania się z zobowiązań kredytowych.

def train_tfl_estimator(train_df, monotonicity, learning_rate, num_epochs,
            batch_size, get_input_fn,
            get_feature_columns_and_configs):
 """Trains a TFL calibrated linear estimator.

 Args:
  train_df: pandas dataframe containing training data.
  monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
   features are constrained to be monotonically increasing.
  learning_rate: learning rate of Adam optimizer for gradient descent.
  num_epochs: number of training epochs.
  batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
   dataset size.
  get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
  get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
   and configs.

 Returns:
  estimator: a trained TFL calibrated linear estimator.

 """
 feature_columns, feature_configs = get_feature_columns_and_configs(
   monotonicity)

 model_config = tfl.configs.CalibratedLinearConfig(
   feature_configs=feature_configs, use_bias=False)

 estimator = tfl.estimators.CannedClassifier(
   feature_columns=feature_columns,
   model_config=model_config,
   feature_analysis_input_fn=get_input_fn(input_df=train_df, num_epochs=1),
   optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate))

 estimator.train(
   input_fn=get_input_fn(
     input_df=train_df, num_epochs=num_epochs, batch_size=batch_size))
 return estimator


def optimize_learning_rates(
  train_df,
  val_df,
  test_df,
  monotonicity,
  learning_rates,
  num_epochs,
  batch_size,
  get_input_fn,
  get_feature_columns_and_configs,
):
 """Optimizes learning rates for TFL estimators.

 Args:
  train_df: pandas dataframe containing training data.
  val_df: pandas dataframe containing validation data.
  test_df: pandas dataframe containing test data.
  monotonicity: if 0, then no monotonicity constraints. If 1, then all
   features are constrained to be monotonically increasing.
  learning_rates: list of learning rates to try.
  num_epochs: number of training epochs.
  batch_size: batch size for each epoch. None means the batch size is the full
   dataset size.
  get_input_fn: function that returns the input_fn for a TF estimator.
  get_feature_columns_and_configs: function that returns TFL feature columns
   and configs.

 Returns:
  A single TFL estimator that achieved the best validation accuracy.
 """
 estimators = []
 train_accuracies = []
 val_accuracies = []
 test_accuracies = []
 for lr in learning_rates:
  estimator = train_tfl_estimator(
    train_df=train_df,
    monotonicity=monotonicity,
    learning_rate=lr,
    num_epochs=num_epochs,
    batch_size=batch_size,
    get_input_fn=get_input_fn,
    get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs)
  estimators.append(estimator)
  train_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(train_df, num_epochs=1))['accuracy']
  val_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(val_df, num_epochs=1))['accuracy']
  test_acc = estimator.evaluate(
    input_fn=get_input_fn(test_df, num_epochs=1))['accuracy']
  print('accuracies for learning rate %f: train: %f, val: %f, test: %f' %
     (lr, train_acc, val_acc, test_acc))
  train_accuracies.append(train_acc)
  val_accuracies.append(val_acc)
  test_accuracies.append(test_acc)
 max_index = val_accuracies.index(max(val_accuracies))
 return estimators[max_index]

Funkcje pomocnicze do konfigurowania funkcji zbioru danych szkoły prawniczej

Te funkcje pomocnicze są specyficzne dla studium przypadku szkoły prawniczej.

def get_input_fn_law(input_df, num_epochs, batch_size=None):
 """Gets TF input_fn for law school models."""
 return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
   x=input_df[['ugpa', 'lsat']],
   y=input_df['pass_bar'],
   num_epochs=num_epochs,
   batch_size=batch_size or len(input_df),
   shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_law(monotonicity):
 """Gets TFL feature configs for law school models."""
 feature_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column('ugpa'),
   tf.feature_column.numeric_column('lsat'),
 ]
 feature_configs = [
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='ugpa',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=20,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='lsat',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=20,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
 ]
 return feature_columns, feature_configs

Funkcje pomocnicze do wizualizacji wytrenowanych danych wyjściowych modelu

def get_predicted_probabilities(estimator, input_df, get_input_fn):
 predictions = estimator.predict(
   input_fn=get_input_fn(input_df=input_df, num_epochs=1))
 return [prediction['probabilities'][1] for prediction in predictions]


def plot_model_contour(estimator, input_df, num_keypoints=20):
 x = np.linspace(min(input_df['ugpa']), max(input_df['ugpa']), num_keypoints)
 y = np.linspace(min(input_df['lsat']), max(input_df['lsat']), num_keypoints)

 x_grid, y_grid = np.meshgrid(x, y)

 positions = np.vstack([x_grid.ravel(), y_grid.ravel()])
 plot_df = pd.DataFrame(positions.T, columns=['ugpa', 'lsat'])
 plot_df[LAW_LABEL] = np.ones(len(plot_df))
 predictions = get_predicted_probabilities(
   estimator=estimator, input_df=plot_df, get_input_fn=get_input_fn_law)
 grid_predictions = np.reshape(predictions, x_grid.shape)

 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 plt.contour(
   x_grid,
   y_grid,
   grid_predictions,
   colors=('k',),
   levels=np.linspace(0, 1, 11))
 plt.contourf(
   x_grid,
   y_grid,
   grid_predictions,
   cmap=plt.cm.bone,
   levels=np.linspace(0, 1, 11)) # levels=np.linspace(0,1,8));
 plt.xticks(fontsize=20)
 plt.yticks(fontsize=20)

 cbar = plt.colorbar()
 cbar.ax.set_ylabel('Model score', fontsize=20)
 cbar.ax.tick_params(labelsize=20)

 plt.xlabel('Undergraduate GPA', fontsize=20)
 plt.ylabel('LSAT score', fontsize=20)

Trenuj nieograniczony (niemonotoniczny) skalibrowany model liniowy

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=law_train_df,
  val_df=law_val_df,
  test_df=law_test_df,
  monotonicity=0,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_law,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
2021-09-30 20:56:50.475180: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949061, val: 0.945876, test: 0.951781
plot_model_contour(nomon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

Trenuj monotoniczny skalibrowany model liniowy

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=law_train_df,
  val_df=law_val_df,
  test_df=law_test_df,
  monotonicity=1,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_law,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_law)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.949249, val: 0.945447, test: 0.951781
plot_model_contour(mon_linear_estimator, input_df=law_df)

png

Trenuj inne modele bez ograniczeń

Wykazaliśmy, że skalibrowane modele liniowe TFL można wytrenować tak, aby były monotoniczne zarówno pod względem wyniku LSAT, jak i GPA, bez zbytniego poświęcania dokładności.

Ale jak skalibrowany model liniowy wypada w porównaniu z innymi typami modeli, takimi jak głębokie sieci neuronowe (DNN) lub drzewa wzmocnione gradientem (GBT)? Czy DNN i GBT wydają się mieć rozsądne wyniki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy następnie szkolić nieograniczone DNN i GBT. W rzeczywistości zauważymy, że zarówno DNN, jak i GBT łatwo naruszają monotoniczność wyniku LSAT i licencjackiego GPA.

Wytrenuj model nieograniczonej głębokiej sieci neuronowej (DNN)

Architektura została wcześniej zoptymalizowana w celu uzyskania wysokiej dokładności walidacji.

feature_names = ['ugpa', 'lsat']

dnn_estimator = tf.estimator.DNNClassifier(
  feature_columns=[
    tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
  ],
  hidden_units=[100, 100],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.008),
  activation_fn=tf.nn.relu)

dnn_estimator.train(
  input_fn=get_input_fn_law(
    law_train_df, batch_size=BATCH_SIZE, num_epochs=NUM_EPOCHS))
dnn_train_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_val_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
dnn_test_acc = dnn_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for DNN: train: %f, val: %f, test: %f' %
   (dnn_train_acc, dnn_val_acc, dnn_test_acc))
accuracies for DNN: train: 0.948874, val: 0.946735, test: 0.951559
plot_model_contour(dnn_estimator, input_df=law_df)

png

Trenuj model nieograniczonego drzewka wzmocnionego gradientem (GBT)

Struktura drzewa została wcześniej zoptymalizowana w celu uzyskania wysokiej dokładności walidacji.

tree_estimator = tf.estimator.BoostedTreesClassifier(
  feature_columns=[
    tf.feature_column.numeric_column(feature) for feature in feature_names
  ],
  n_batches_per_layer=2,
  n_trees=20,
  max_depth=4)

tree_estimator.train(
  input_fn=get_input_fn_law(
    law_train_df, num_epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE))
tree_train_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_train_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_val_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_val_df, num_epochs=1))['accuracy']
tree_test_acc = tree_estimator.evaluate(
  input_fn=get_input_fn_law(law_test_df, num_epochs=1))['accuracy']
print('accuracies for GBT: train: %f, val: %f, test: %f' %
   (tree_train_acc, tree_val_acc, tree_test_acc))
accuracies for GBT: train: 0.949249, val: 0.945017, test: 0.950896
plot_model_contour(tree_estimator, input_df=law_df)

png

Studium przypadku #2: Niewykonanie zobowiązania kredytowego

Drugim studium przypadku, które rozważymy w tym samouczku, jest przewidywanie indywidualnego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania kredytowego. Użyjemy zestawu danych Default of Credit Cards Clients z repozytorium UCI. Dane te zostały zebrane od 30 000 tajwańskich użytkowników kart kredytowych i zawierają binarną etykietę informującą, czy użytkownik nie wywiązał się z płatności w określonym oknie czasowym. Funkcje obejmują stan cywilny, płeć, wykształcenie oraz czas zalegania z płatnościami rachunków za każdy miesiąc od kwietnia do września 2005 r.

Jak my z pierwszym studium przypadku, ponownie zilustrować za pomocą wiązań monotoniczności aby uniknąć nieuczciwej penalizacji: jeśli model miały być wykorzystane w celu ustalenia kredytowej użytkownika, to może czuć niesprawiedliwe wiele jeśli były karane za płacenie rachunków prędzej, wszystko inne równe. W związku z tym stosujemy ograniczenie monotoniczności, które uniemożliwia modelowi karanie wcześniejszych płatności.

Załaduj domyślne dane kredytu

# Load data file.
credit_file_name = 'credit_default.csv'
credit_file_path = os.path.join(DATA_DIR, credit_file_name)
credit_df = pd.read_csv(credit_file_path, delimiter=',')
# Define label column name.
CREDIT_LABEL = 'default'

Podziel dane na zestawy pociągów/walidacji/testów

credit_train_df, credit_val_df, credit_test_df = split_dataset(credit_df)

Wizualizuj dystrybucję danych

Najpierw zwizualizujemy rozkład danych. Wykreślimy średnią i błąd standardowy obserwowanego współczynnika niewykonania zobowiązania dla osób o różnym stanie cywilnym i statusie spłaty. Stan spłaty to liczba miesięcy, w których dana osoba spóźnia się ze spłatą kredytu (stan na kwiecień 2005 r.).

def get_agg_data(df, x_col, y_col, bins=11):
 xbins = pd.cut(df[x_col], bins=bins)
 data = df[[x_col, y_col]].groupby(xbins).agg(['mean', 'sem'])
 return data


def plot_2d_means_credit(input_df, x_col, y_col, x_label, y_label):
 plt.rcParams['font.family'] = ['serif']
 _, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1)
 plt.setp(ax.spines.values(), color='black', linewidth=1)
 ax.tick_params(
   direction='in', length=6, width=1, top=False, right=False, labelsize=18)
 df_single = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 1], x_col, y_col)
 df_married = get_agg_data(input_df[input_df['MARRIAGE'] == 2], x_col, y_col)
 ax.errorbar(
   df_single[(x_col, 'mean')],
   df_single[(y_col, 'mean')],
   xerr=df_single[(x_col, 'sem')],
   yerr=df_single[(y_col, 'sem')],
   color='orange',
   marker='s',
   capsize=3,
   capthick=1,
   label='Single',
   markersize=10,
   linestyle='')
 ax.errorbar(
   df_married[(x_col, 'mean')],
   df_married[(y_col, 'mean')],
   xerr=df_married[(x_col, 'sem')],
   yerr=df_married[(y_col, 'sem')],
   color='b',
   marker='^',
   capsize=3,
   capthick=1,
   label='Married',
   markersize=10,
   linestyle='')
 leg = ax.legend(loc='upper left', fontsize=18, frameon=True, numpoints=1)
 ax.set_xlabel(x_label, fontsize=18)
 ax.set_ylabel(y_label, fontsize=18)
 ax.set_ylim(0, 1.1)
 ax.set_xlim(-2, 8.5)
 ax.patch.set_facecolor('white')
 leg.get_frame().set_edgecolor('black')
 leg.get_frame().set_facecolor('white')
 leg.get_frame().set_linewidth(1)
 plt.show()
plot_2d_means_credit(credit_train_df, 'PAY_0', 'default',
           'Repayment Status (April)', 'Observed default rate')

png

Szkolenie skalibrowanego modelu liniowego w celu przewidywania stopy niewypłacalności kredytu

Następnie będziemy trenować kalibrowany model liniowy z TFL przewidzieć, czy dana osoba będzie domyślnie na pożyczkę. Dwoma cechami wejściowymi będą stan cywilny danej osoby oraz to, ile miesięcy spóźnia się ze spłatą pożyczek w kwietniu (stan spłaty). Etykieta szkolenia będzie określać, czy dana osoba nie spłaciła pożyczki.

Najpierw przeszkolimy skalibrowany model liniowy bez żadnych ograniczeń. Następnie przeszkolimy skalibrowany model liniowy z ograniczeniami monotoniczności i zaobserwujemy różnicę w wynikach i dokładności modelu.

Funkcje pomocnicze do konfigurowania funkcji domyślnego zestawu danych kredytowych

Te funkcje pomocnicze są specyficzne dla studium przypadku niewywiązania się z zobowiązań kredytowych.

def get_input_fn_credit(input_df, num_epochs, batch_size=None):
 """Gets TF input_fn for credit default models."""
 return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
   x=input_df[['MARRIAGE', 'PAY_0']],
   y=input_df['default'],
   num_epochs=num_epochs,
   batch_size=batch_size or len(input_df),
   shuffle=False)


def get_feature_columns_and_configs_credit(monotonicity):
 """Gets TFL feature configs for credit default models."""
 feature_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column('MARRIAGE'),
   tf.feature_column.numeric_column('PAY_0'),
 ]
 feature_configs = [
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='MARRIAGE',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=3,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
   tfl.configs.FeatureConfig(
     name='PAY_0',
     lattice_size=2,
     pwl_calibration_num_keypoints=10,
     monotonicity=monotonicity,
     pwl_calibration_always_monotonic=False),
 ]
 return feature_columns, feature_configs

Funkcje pomocnicze do wizualizacji wytrenowanych danych wyjściowych modelu

def plot_predictions_credit(input_df,
              estimator,
              x_col,
              x_label='Repayment Status (April)',
              y_label='Predicted default probability'):
 predictions = get_predicted_probabilities(
   estimator=estimator, input_df=input_df, get_input_fn=get_input_fn_credit)
 new_df = input_df.copy()
 new_df.loc[:, 'predictions'] = predictions
 plot_2d_means_credit(new_df, x_col, 'predictions', x_label, y_label)

Trenuj nieograniczony (niemonotoniczny) skalibrowany model liniowy

nomon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=credit_train_df,
  val_df=credit_val_df,
  test_df=credit_test_df,
  monotonicity=0,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_credit,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, nomon_linear_estimator, 'PAY_0')

png

Trenuj monotoniczny skalibrowany model liniowy

mon_linear_estimator = optimize_learning_rates(
  train_df=credit_train_df,
  val_df=credit_val_df,
  test_df=credit_test_df,
  monotonicity=1,
  learning_rates=LEARNING_RATES,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  num_epochs=NUM_EPOCHS,
  get_input_fn=get_input_fn_credit,
  get_feature_columns_and_configs=get_feature_columns_and_configs_credit)
accuracies for learning rate 0.010000: train: 0.818762, val: 0.830065, test: 0.817172
plot_predictions_credit(credit_train_df, mon_linear_estimator, 'PAY_0')

png