DQN C51/Tęcza

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Wstęp

Ten przykład pokazuje, jak trenować Categorical DQN (C51) środka na środowisko Cartpole wykorzystaniem biblioteki TF-agentów.

Środowisko kartopolowe

Upewnij się, spojrzeć przez samouczek DQN jako warunek konieczny. Ten samouczek zakłada znajomość samouczka DQN; skupi się głównie na różnicach między DQN i C51.

Ustawiać

Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze agentów tf, uruchom:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y xvfb ffmpeg freeglut3-dev
pip install 'imageio==2.4.0'
pip install pyvirtualdisplay
pip install tf-agents
pip install pyglet
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import base64
import imageio
import IPython
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import PIL.Image
import pyvirtualdisplay

import tensorflow as tf

from tf_agents.agents.categorical_dqn import categorical_dqn_agent
from tf_agents.drivers import dynamic_step_driver
from tf_agents.environments import suite_gym
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.eval import metric_utils
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.networks import categorical_q_network
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.replay_buffers import tf_uniform_replay_buffer
from tf_agents.trajectories import trajectory
from tf_agents.utils import common

# Set up a virtual display for rendering OpenAI gym environments.
display = pyvirtualdisplay.Display(visible=0, size=(1400, 900)).start()

Hiperparametry

env_name = "CartPole-v1" # @param {type:"string"}
num_iterations = 15000 # @param {type:"integer"}

initial_collect_steps = 1000 # @param {type:"integer"} 
collect_steps_per_iteration = 1 # @param {type:"integer"}
replay_buffer_capacity = 100000 # @param {type:"integer"}

fc_layer_params = (100,)

batch_size = 64 # @param {type:"integer"}
learning_rate = 1e-3 # @param {type:"number"}
gamma = 0.99
log_interval = 200 # @param {type:"integer"}

num_atoms = 51 # @param {type:"integer"}
min_q_value = -20 # @param {type:"integer"}
max_q_value = 20 # @param {type:"integer"}
n_step_update = 2 # @param {type:"integer"}

num_eval_episodes = 10 # @param {type:"integer"}
eval_interval = 1000 # @param {type:"integer"}

Środowisko

Załaduj środowisko jak poprzednio, jedno do treningu, a drugie do oceny. Tutaj używamy CartPole-v1 (w porównaniu z CartPole-v0 w samouczku DQN), który ma większą maksymalną nagrodę 500 zamiast 200.

train_py_env = suite_gym.load(env_name)
eval_py_env = suite_gym.load(env_name)

train_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(train_py_env)
eval_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(eval_py_env)

Agent

C51 to algorytm Q-learning oparty na DQN. Podobnie jak DQN, może być używany w dowolnym środowisku z dyskretną przestrzenią działania.

Główna różnica między C51 i DQN polega na tym, że zamiast po prostu przewidywać wartość Q dla każdej pary stan-działanie, C51 przewiduje model histogramu rozkładu prawdopodobieństwa wartości Q:

Przykład C51 Dystrybucja

Dzięki poznaniu rozkładu, a nie tylko wartości oczekiwanej, algorytm jest w stanie zachować większą stabilność podczas treningu, co prowadzi do poprawy wydajności końcowej. Jest to szczególnie prawdziwe w sytuacjach z bimodalnymi lub nawet multimodalnymi rozkładami wartości, gdzie pojedyncza średnia nie daje dokładnego obrazu.

Aby uczyć się na rozkładach prawdopodobieństwa, a nie na wartościach, C51 musi wykonać pewne złożone obliczenia dystrybucyjne w celu obliczenia swojej funkcji straty. Ale nie martw się, wszystko to jest załatwione w TF-Agents!

Aby utworzyć C51 agenta, musimy najpierw stworzyć CategoricalQNetwork . API z CategoricalQNetwork jest taka sama, jak w przypadku QNetwork , chyba że istnieje dodatkowy argument num_atoms . Reprezentuje to liczbę punktów wsparcia w naszych szacunkach rozkładu prawdopodobieństwa. (Powyższy obraz zawiera 10 punktów podparcia, każdy reprezentowany przez pionowy niebieski pasek.) Jak widać z nazwy, domyślna liczba atomów to 51.

categorical_q_net = categorical_q_network.CategoricalQNetwork(
  train_env.observation_spec(),
  train_env.action_spec(),
  num_atoms=num_atoms,
  fc_layer_params=fc_layer_params)

My również potrzebujemy optimizer do trenowania sieci właśnie utworzony i train_step_counter zmienną śledzić ile razy sieć została zaktualizowana.

Należy pamiętać, że jedna istotna różnica z waniliowym DqnAgent jest to, że teraz musimy określić min_q_value i max_q_value jako argumenty. Określają one najbardziej skrajne wartości nośnika (innymi słowy, najbardziej skrajny z 51 atomów po obu stronach). Upewnij się, że wybierasz je odpowiednio do konkretnego środowiska. Tutaj używamy -20 i 20.

optimizer = tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(learning_rate=learning_rate)

train_step_counter = tf.Variable(0)

agent = categorical_dqn_agent.CategoricalDqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  categorical_q_network=categorical_q_net,
  optimizer=optimizer,
  min_q_value=min_q_value,
  max_q_value=max_q_value,
  n_step_update=n_step_update,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  gamma=gamma,
  train_step_counter=train_step_counter)
agent.initialize()

Ostatnią rzeczą, aby pamiętać, że my również dodać argument do aktualizacji użycie n-Step z \(n\) = 2. W jednoetapowej Q-learning (\(n\) = 1), to tylko obliczyć błąd między wartościach Q w bieżącym kroku czasowym i następnym kroku czasowym z wykorzystaniem powrotu jednokrokowego (na podstawie równania optymalności Bellmana). Zwrot jednoetapowy jest zdefiniowany jako:

\(G_t = R_{t + 1} + \gamma V(s_{t + 1})\)

gdzie definiujemy \(V(s) = \max_a{Q(s, a)}\).

Aktualizacje N-step obejmować rozszerzenie standardowych funkcji jednoetapowy powrót \(n\) razy:

\(G_t^n = R_{t + 1} + \gamma R_{t + 2} + \gamma^2 R_{t + 3} + \dots + \gamma^n V(s_{t + n})\)

Aktualizacje N-step umożliwić agentowi bootstrap z dalszej przyszłości, az prawej wartości \(n\), często prowadzi to do szybszego uczenia się.

Chociaż C51 oraz n-Step aktualizacje są często połączone z uwzględnieniem priorytetów, odtwarzania z wytworzeniem rdzenia środka Rainbow , to nie widzi się zmierzyć poprawy od wykonania priorytet odtwarzania. Co więcej, stwierdzamy, że łącząc naszego agenta C51 z samymi aktualizacjami n-step, nasz agent działa tak samo dobrze jak inne agenty Rainbow na próbce środowisk Atari, które testowaliśmy.

Metryki i ocena

Najczęstszym miernikiem używanym do oceny zasad jest średni zwrot. Zwrot to suma nagród uzyskanych podczas prowadzenia polisy w środowisku dla odcinka, i zwykle uśredniamy to dla kilku odcinków. Metrykę średniego zwrotu możemy obliczyć w następujący sposób.

def compute_avg_return(environment, policy, num_episodes=10):

 total_return = 0.0
 for _ in range(num_episodes):

  time_step = environment.reset()
  episode_return = 0.0

  while not time_step.is_last():
   action_step = policy.action(time_step)
   time_step = environment.step(action_step.action)
   episode_return += time_step.reward
  total_return += episode_return

 avg_return = total_return / num_episodes
 return avg_return.numpy()[0]


random_policy = random_tf_policy.RandomTFPolicy(train_env.time_step_spec(),
                        train_env.action_spec())

compute_avg_return(eval_env, random_policy, num_eval_episodes)

# Please also see the metrics module for standard implementations of different
# metrics.
20.0

Zbieranie danych

Podobnie jak w samouczku DQN, skonfiguruj bufor powtórek i początkowe zbieranie danych za pomocą zasad losowych.

replay_buffer = tf_uniform_replay_buffer.TFUniformReplayBuffer(
  data_spec=agent.collect_data_spec,
  batch_size=train_env.batch_size,
  max_length=replay_buffer_capacity)

def collect_step(environment, policy):
 time_step = environment.current_time_step()
 action_step = policy.action(time_step)
 next_time_step = environment.step(action_step.action)
 traj = trajectory.from_transition(time_step, action_step, next_time_step)

 # Add trajectory to the replay buffer
 replay_buffer.add_batch(traj)

for _ in range(initial_collect_steps):
 collect_step(train_env, random_policy)

# This loop is so common in RL, that we provide standard implementations of
# these. For more details see the drivers module.

# Dataset generates trajectories with shape [BxTx...] where
# T = n_step_update + 1.
dataset = replay_buffer.as_dataset(
  num_parallel_calls=3, sample_batch_size=batch_size,
  num_steps=n_step_update + 1).prefetch(3)

iterator = iter(dataset)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/data/experimental/ops/counter.py:66: scan (from tensorflow.python.data.experimental.ops.scan_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Dataset.scan(...) instead
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/autograph/impl/api.py:382: ReplayBuffer.get_next (from tf_agents.replay_buffers.replay_buffer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `as_dataset(..., single_deterministic_pass=False) instead.

Szkolenie agenta

Pętla treningowa obejmuje zarówno zbieranie danych z otoczenia, jak i optymalizację sieci agenta. Po drodze będziemy od czasu do czasu oceniać politykę agenta, aby zobaczyć, jak sobie radzimy.

Następujące potrwa około 7 minut.

try:
 %%time
except:
 pass

# (Optional) Optimize by wrapping some of the code in a graph using TF function.
agent.train = common.function(agent.train)

# Reset the train step
agent.train_step_counter.assign(0)

# Evaluate the agent's policy once before training.
avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
returns = [avg_return]

for _ in range(num_iterations):

 # Collect a few steps using collect_policy and save to the replay buffer.
 for _ in range(collect_steps_per_iteration):
  collect_step(train_env, agent.collect_policy)

 # Sample a batch of data from the buffer and update the agent's network.
 experience, unused_info = next(iterator)
 train_loss = agent.train(experience)

 step = agent.train_step_counter.numpy()

 if step % log_interval == 0:
  print('step = {0}: loss = {1}'.format(step, train_loss.loss))

 if step % eval_interval == 0:
  avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
  print('step = {0}: Average Return = {1:.2f}'.format(step, avg_return))
  returns.append(avg_return)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/util/dispatch.py:206: calling foldr_v2 (from tensorflow.python.ops.functional_ops) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.foldr(fn, elems, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.foldr(fn, elems))
step = 200: loss = 3.199000597000122
step = 400: loss = 2.083357810974121
step = 600: loss = 1.9901162385940552
step = 800: loss = 1.9055049419403076
step = 1000: loss = 1.7382612228393555
step = 1000: Average Return = 34.40
step = 1200: loss = 1.3624987602233887
step = 1400: loss = 1.548039197921753
step = 1600: loss = 1.4193217754364014
step = 1800: loss = 1.3339967727661133
step = 2000: loss = 1.1471226215362549
step = 2000: Average Return = 91.10
step = 2200: loss = 1.360352873802185
step = 2400: loss = 1.4253160953521729
step = 2600: loss = 0.9550995826721191
step = 2800: loss = 0.9822611808776855
step = 3000: loss = 1.0512573719024658
step = 3000: Average Return = 102.60
step = 3200: loss = 1.131516456604004
step = 3400: loss = 1.0834283828735352
step = 3600: loss = 0.8771724104881287
step = 3800: loss = 0.7854692935943604
step = 4000: loss = 0.7451740503311157
step = 4000: Average Return = 179.10
step = 4200: loss = 0.6963338851928711
step = 4400: loss = 0.8579068183898926
step = 4600: loss = 0.735978364944458
step = 4800: loss = 0.5723521709442139
step = 5000: loss = 0.6422518491744995
step = 5000: Average Return = 138.00
step = 5200: loss = 0.5242955684661865
step = 5400: loss = 0.869032621383667
step = 5600: loss = 0.7798122763633728
step = 5800: loss = 0.745892345905304
step = 6000: loss = 0.7540864944458008
step = 6000: Average Return = 155.80
step = 6200: loss = 0.6851651668548584
step = 6400: loss = 0.7417727112770081
step = 6600: loss = 0.7385923862457275
step = 6800: loss = 0.8823254108428955
step = 7000: loss = 0.6216408014297485
step = 7000: Average Return = 146.90
step = 7200: loss = 0.3905255198478699
step = 7400: loss = 0.5030156373977661
step = 7600: loss = 0.6326021552085876
step = 7800: loss = 0.6071780920028687
step = 8000: loss = 0.49069637060165405
step = 8000: Average Return = 332.70
step = 8200: loss = 0.7194125056266785
step = 8400: loss = 0.7707428932189941
step = 8600: loss = 0.42258384823799133
step = 8800: loss = 0.5215793251991272
step = 9000: loss = 0.6949542164802551
step = 9000: Average Return = 174.10
step = 9200: loss = 0.7312793731689453
step = 9400: loss = 0.5663323402404785
step = 9600: loss = 0.8518731594085693
step = 9800: loss = 0.5256152153015137
step = 10000: loss = 0.578148603439331
step = 10000: Average Return = 147.40
step = 10200: loss = 0.46965712308883667
step = 10400: loss = 0.5685954093933105
step = 10600: loss = 0.5819060802459717
step = 10800: loss = 0.792033851146698
step = 11000: loss = 0.5804982781410217
step = 11000: Average Return = 186.80
step = 11200: loss = 0.4973406195640564
step = 11400: loss = 0.33229681849479675
step = 11600: loss = 0.5267124176025391
step = 11800: loss = 0.585414469242096
step = 12000: loss = 0.6697092652320862
step = 12000: Average Return = 135.30
step = 12200: loss = 0.30732017755508423
step = 12400: loss = 0.490392804145813
step = 12600: loss = 0.28014713525772095
step = 12800: loss = 0.456543892621994
step = 13000: loss = 0.48237597942352295
step = 13000: Average Return = 182.70
step = 13200: loss = 0.5447070598602295
step = 13400: loss = 0.4602382481098175
step = 13600: loss = 0.5659506320953369
step = 13800: loss = 0.47906267642974854
step = 14000: loss = 0.4060840904712677
step = 14000: Average Return = 153.00
step = 14200: loss = 0.6457054018974304
step = 14400: loss = 0.4795544147491455
step = 14600: loss = 0.16895757615566254
step = 14800: loss = 0.5005109906196594
step = 15000: loss = 0.5339224338531494
step = 15000: Average Return = 165.10

Wyobrażanie sobie

Działki

Możemy wykreślić zwrot z globalnych kroków, aby zobaczyć wydajność naszego agenta. W Cartpole-v1 , środowisko daje nagrodę +1 dla każdego kroku czasowego na biegun zatrzymuje się, a ponieważ maksymalna liczba kroków wynosi 500, maksymalny możliwy powrót jest również 500.

steps = range(0, num_iterations + 1, eval_interval)
plt.plot(steps, returns)
plt.ylabel('Average Return')
plt.xlabel('Step')
plt.ylim(top=550)
(19.485000991821288, 550.0)

png

Filmy

Pomocna jest wizualizacja wydajności agenta poprzez renderowanie środowiska na każdym kroku. Zanim to zrobimy, stwórzmy najpierw funkcję do osadzania filmów w tej kolaboracji.

def embed_mp4(filename):
 """Embeds an mp4 file in the notebook."""
 video = open(filename,'rb').read()
 b64 = base64.b64encode(video)
 tag = '''
 <video width="640" height="480" controls>
  <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4">
 Your browser does not support the video tag.
 </video>'''.format(b64.decode())

 return IPython.display.HTML(tag)

Poniższy kod wizualizuje politykę agenta dla kilku odcinków:

num_episodes = 3
video_filename = 'imageio.mp4'
with imageio.get_writer(video_filename, fps=60) as video:
 for _ in range(num_episodes):
  time_step = eval_env.reset()
  video.append_data(eval_py_env.render())
  while not time_step.is_last():
   action_step = agent.policy.action(time_step)
   time_step = eval_env.step(action_step.action)
   video.append_data(eval_py_env.render())

embed_mp4(video_filename)
WARNING:root:IMAGEIO FFMPEG_WRITER WARNING: input image is not divisible by macro_block_size=16, resizing from (400, 600) to (400, 608) to ensure video compatibility with most codecs and players. To prevent resizing, make your input image divisible by the macro_block_size or set the macro_block_size to None (risking incompatibility). You may also see a FFMPEG warning concerning speedloss due to data not being aligned.
[swscaler @ 0x5646eec183c0] Warning: data is not aligned! This can lead to a speed loss

C51 radzi sobie nieco lepiej niż DQN na CartPole-v1, ale różnica między tymi dwoma agentami staje się coraz bardziej znacząca w coraz bardziej złożonych środowiskach. Na przykład w pełnym benchmarku Atari 2600 C51 wykazuje średnią poprawę wyniku o 126% w porównaniu z DQN po normalizacji względem losowego agenta. Dodatkowe ulepszenia można uzyskać, włączając aktualizacje n-step.

Dla głębszego nurkowania w algorytmie C51, zobacz dystrybucyjnego Perspektywy Reinforcement Learning (2017) .