Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

TensorFlow được liên kết

Nền tảng TensorFlow Federated (TFF) bao gồm hai lớp:

  • Học liên kết (FL) , các giao diện cấp cao để cắm các mô hình học máy Keras hoặc không phải Keras hiện có vào khung TFF. Bạn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như đào tạo hoặc đánh giá liên kết, mà không cần phải nghiên cứu chi tiết về các thuật toán học liên kết.
  • Federated Core (FC) , các giao diện cấp thấp hơn để thể hiện chính xác các thuật toán liên kết tùy chỉnh bằng cách kết hợp TensorFlow với các toán tử truyền thông phân tán trong một môi trường lập trình chức năng được đánh máy mạnh mẽ.

Bắt đầu với các hướng dẫn TFF hướng dẫn bạn qua các khái niệm và API chính của TFF bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế. Đảm bảo làm theo hướng dẫn cài đặt để định cấu hình môi trường của bạn để sử dụng với TFF.

Các hướng dẫn chi tiết hơn (xem thanh bên trái của trang này) sau đó cung cấp thông tin tham khảo về các chủ đề quan trọng.