Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

Hướng dẫn liên kết TensorFlow

Những colab dựa trên hướng dẫn hướng dẫn bạn qua các khái niệm TFF chính và API sử dụng ví dụ thực tế. Tài liệu tham khảo có thể được tìm thấy trong hướng dẫn TFF .

Bắt đầu với học liên kết

Viết các phép tính liên hợp tùy chỉnh

Các phương pháp hay nhất về mô phỏng

Hướng dẫn trung cấp và nâng cao