Tensorflow موثر 2

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

این راهنما فهرستی از بهترین روش‌ها برای نوشتن کد با استفاده از TensorFlow 2 (TF2) ارائه می‌کند، که برای کاربرانی نوشته شده است که اخیراً از TensorFlow 1 (TF1) تغییر مکان داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتقال کد TF1 به TF2، به بخش مهاجرت در راهنما مراجعه کنید.

برپایی

TensorFlow و دیگر وابستگی‌ها را برای مثال‌های این راهنما وارد کنید.

import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

توصیه هایی برای اصطلاحی TensorFlow 2

کد خود را به ماژول های کوچکتر تبدیل کنید

یک تمرین خوب این است که کد خود را به توابع کوچکتر تبدیل کنید که در صورت لزوم فراخوانی می شوند. برای بهترین عملکرد، باید سعی کنید بزرگترین بلوک‌های محاسباتی را که می‌توانید در یک tf.function کنید (توجه داشته باشید که توابع پایتون تودرتو که توسط یک tf.function نامیده می‌شوند نیازی به تزئینات جداگانه خود ندارند، مگر اینکه بخواهید از jit_compile متفاوت استفاده کنید. تنظیمات برای tf.function ). بسته به مورد استفاده شما، این می تواند چندین مرحله آموزشی یا حتی کل حلقه آموزشی شما باشد. برای موارد استفاده از استنباط، ممکن است یک مدل واحد به جلو باشد.

نرخ یادگیری پیش فرض را برای برخی از tf.keras.optimizer کنید

برخی از بهینه سازهای Keras نرخ های یادگیری متفاوتی در TF2 دارند. اگر تغییری در رفتار همگرایی برای مدل‌های خود مشاهده کردید، نرخ‌های یادگیری پیش‌فرض را بررسی کنید.

هیچ تغییری برای optimizers.SGD ، optimizers.Adam ، یا optimizers.RMSprop وجود ندارد.

نرخ‌های یادگیری پیش‌فرض زیر تغییر کرده است:

برای مدیریت متغیرها از لایه های tf.Module s و Keras استفاده کنید

tf.Module s و tf.keras.layers.Layer variables مناسب و ویژگی های trainable_variables را ارائه می دهند که به صورت بازگشتی همه متغیرهای وابسته را جمع آوری می کنند. این امر مدیریت متغیرها را به صورت محلی در محل مورد استفاده آسان می کند.

لایه‌ها/مدل‌های Keras از tf.train.Checkpointable به ارث می‌برند و با @tf.function ادغام می‌شوند، که امکان بررسی مستقیم یا صادر کردن SavedModels از اشیاء Keras را فراهم می‌کند. برای استفاده از این ادغام ها لزوماً نیازی به استفاده از Keras' Model.fit API ندارید.

برای یادگیری نحوه جمع‌آوری زیرمجموعه‌ای از متغیرهای مرتبط با استفاده از Keras، بخش آموزش انتقال و تنظیم دقیق را در راهنمای Keras بخوانید.

tf.data.Dataset s و tf.function با هم ترکیب کنید

بسته TensorFlow Datasets ( tfds ) شامل ابزارهایی برای بارگیری مجموعه داده های از پیش تعریف شده به عنوان اشیاء tf.data.Dataset است. برای این مثال، می توانید مجموعه داده MNIST را با استفاده از tfds :

datasets, info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)
mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']

سپس داده ها را برای آموزش آماده کنید:

 • مقیاس هر تصویر را مجدداً تغییر دهید.
 • ترتیب مثال ها را با هم مخلوط کنید.
 • دسته ای از تصاویر و برچسب ها را جمع آوری کنید.
BUFFER_SIZE = 10 # Use a much larger value for real code
BATCH_SIZE = 64
NUM_EPOCHS = 5


def scale(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image /= 255

 return image, label

برای کوتاه نگه داشتن مثال، مجموعه داده را برش دهید تا فقط 5 دسته برگرداند:

train_data = mnist_train.map(scale).shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_data = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

STEPS_PER_EPOCH = 5

train_data = train_data.take(STEPS_PER_EPOCH)
test_data = test_data.take(STEPS_PER_EPOCH)
image_batch, label_batch = next(iter(train_data))
2021-12-08 17:15:01.637157: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

از تکرار منظم پایتون برای تکرار روی داده های آموزشی که در حافظه جا می گیرند استفاده کنید. در غیر این صورت، tf.data.Dataset بهترین راه برای استریم داده های آموزشی از دیسک است. مجموعه داده ها تکرار شونده هستند (نه تکرار شونده) و درست مانند سایر تکرارپذیرهای پایتون در اجرای مشتاقانه کار می کنند. می‌توانید با قرار دادن کد خود در tf.function ، که با استفاده از AutoGraph، جایگزینی تکرار Python با عملیات گراف معادل با استفاده از AutoGraph می‌شود، از ویژگی‌های پیش واکشی/جریان‌سازی async مجموعه داده به طور کامل استفاده کنید.

@tf.function
def train(model, dataset, optimizer):
 for x, y in dataset:
  with tf.GradientTape() as tape:
   # training=True is only needed if there are layers with different
   # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
   prediction = model(x, training=True)
   loss = loss_fn(prediction, y)
  gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
  optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

اگر از Keras Model.fit API استفاده می کنید، دیگر نگران تکرار مجموعه داده نخواهید بود.

model.compile(optimizer=optimizer, loss=loss_fn)
model.fit(dataset)

از حلقه های آموزشی Keras استفاده کنید

اگر نیازی به کنترل سطح پایین فرآیند تمرین خود ندارید، استفاده از روش‌های fit ، evaluate و predict داخلی Keras توصیه می‌شود. این روش‌ها یک رابط یکنواخت برای آموزش مدل بدون توجه به پیاده‌سازی (متوالی، عملکردی یا زیر کلاس) فراهم می‌کنند.

از مزایای این روش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آنها آرایه های Numpy، مولدهای پایتون و tf.data.Datasets می پذیرند.
 • آنها منظم سازی، و ضررهای فعال سازی را به طور خودکار اعمال می کنند.
 • آنها از tf.distribute پشتیبانی می کنند که در آن کد آموزشی بدون توجه به پیکربندی سخت افزار یکسان باقی می ماند.
 • آنها از تماس های دلخواه به عنوان ضرر و معیار پشتیبانی می کنند.
 • آنها از تماس‌های برگشتی مانند tf.keras.callbacks.TensorBoard و تماس‌های سفارشی پشتیبانی می‌کنند.
 • آنها به طور خودکار از نمودارهای TensorFlow استفاده می کنند.

در اینجا نمونه ای از آموزش یک مدل با استفاده از Dataset شده است. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه عملکرد، آموزش ها را بررسی کنید.

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu',
              kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.02),
              input_shape=(28, 28, 1)),
  tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
  tf.keras.layers.Flatten(),
  tf.keras.layers.Dropout(0.1),
  tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
  tf.keras.layers.BatchNormalization(),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

# Model is the full model w/o custom layers
model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

model.fit(train_data, epochs=NUM_EPOCHS)
loss, acc = model.evaluate(test_data)

print("Loss {}, Accuracy {}".format(loss, acc))
Epoch 1/5
5/5 [==============================] - 9s 7ms/step - loss: 1.5762 - accuracy: 0.4938
Epoch 2/5
2021-12-08 17:15:11.145429: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.5087 - accuracy: 0.8969
Epoch 3/5
2021-12-08 17:15:11.559374: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
5/5 [==============================] - 2s 5ms/step - loss: 0.3348 - accuracy: 0.9469
Epoch 4/5
2021-12-08 17:15:13.860407: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.2445 - accuracy: 0.9688
Epoch 5/5
2021-12-08 17:15:14.269850: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.2006 - accuracy: 0.9719
2021-12-08 17:15:14.717552: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
5/5 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 1.4553 - accuracy: 0.5781
Loss 1.4552843570709229, Accuracy 0.578125
2021-12-08 17:15:15.862684: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

آموزش را سفارشی کنید و حلقه خود را بنویسید

اگر مدل‌های Keras برای شما کار می‌کنند، اما به انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری بر مرحله تمرین یا حلقه‌های آموزشی بیرونی نیاز دارید، می‌توانید مراحل آموزشی خود یا حتی کل حلقه‌های آموزشی را اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Keras در مورد سفارشی کردن fit مراجعه کنید.

شما همچنین می توانید بسیاری از چیزها را به عنوان tf.keras.callbacks.Callback پیاده سازی کنید.

این روش مزایای بسیاری را دارد که قبلا ذکر شد، اما کنترل پله قطار و حتی حلقه بیرونی را به شما می دهد.

سه مرحله برای یک حلقه آموزشی استاندارد وجود دارد:

 1. برای دریافت نمونه های دسته ای، روی یک مولد پایتون یا tf.data.Dataset کنید.
 2. از tf.GradientTape برای جمع آوری گرادیان ها استفاده کنید.
 3. از یکی از tf.keras.optimizers برای اعمال به روز رسانی وزن به متغیرهای مدل استفاده کنید.

یاد آوردن:

 • همیشه یک آرگومان training روی روش call لایه‌ها و مدل‌های زیرکلاسی قرار دهید.
 • مطمئن شوید که مدل را با آرگومان training به درستی فراخوانی کنید.
 • بسته به استفاده، متغیرهای مدل ممکن است وجود نداشته باشند تا زمانی که مدل بر روی دسته ای از داده ها اجرا شود.
 • شما باید به صورت دستی مواردی مانند ضررهای منظم سازی را برای مدل مدیریت کنید.

نیازی به اجرای اولیه سازهای متغیر یا اضافه کردن وابستگی های کنترل دستی وجود ندارد. tf.function وابستگی‌های کنترل خودکار و مقداردهی اولیه متغیرها را برای شما مدیریت می‌کند.

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu',
              kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.02),
              input_shape=(28, 28, 1)),
  tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
  tf.keras.layers.Flatten(),
  tf.keras.layers.Dropout(0.1),
  tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
  tf.keras.layers.BatchNormalization(),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(0.001)
loss_fn = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)

@tf.function
def train_step(inputs, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions = model(inputs, training=True)
  regularization_loss=tf.math.add_n(model.losses)
  pred_loss=loss_fn(labels, predictions)
  total_loss=pred_loss + regularization_loss

 gradients = tape.gradient(total_loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

for epoch in range(NUM_EPOCHS):
 for inputs, labels in train_data:
  train_step(inputs, labels)
 print("Finished epoch", epoch)
2021-12-08 17:15:16.714849: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Finished epoch 0
2021-12-08 17:15:17.097043: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Finished epoch 1
2021-12-08 17:15:17.502480: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Finished epoch 2
2021-12-08 17:15:17.873701: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Finished epoch 3
Finished epoch 4
2021-12-08 17:15:18.344196: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

از tf.function با جریان کنترل پایتون استفاده کنید

tf.function راهی برای تبدیل جریان کنترل وابسته به داده به معادل های حالت گراف مانند tf.cond و tf.while_loop می دهد.

یکی از مکان‌های رایج که در آن جریان کنترل وابسته به داده ظاهر می‌شود، مدل‌های توالی است. tf.keras.layers.RNN یک سلول RNN را می‌پیچد و به شما این امکان را می‌دهد که به صورت ایستا یا پویا بازگردانی را باز کنید. به عنوان مثال، می توانید بازگشایی پویا را به صورت زیر پیاده سازی کنید.

class DynamicRNN(tf.keras.Model):

 def __init__(self, rnn_cell):
  super(DynamicRNN, self).__init__(self)
  self.cell = rnn_cell

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec(dtype=tf.float32, shape=[None, None, 3])])
 def call(self, input_data):

  # [batch, time, features] -> [time, batch, features]
  input_data = tf.transpose(input_data, [1, 0, 2])
  timesteps = tf.shape(input_data)[0]
  batch_size = tf.shape(input_data)[1]
  outputs = tf.TensorArray(tf.float32, timesteps)
  state = self.cell.get_initial_state(batch_size = batch_size, dtype=tf.float32)
  for i in tf.range(timesteps):
   output, state = self.cell(input_data[i], state)
   outputs = outputs.write(i, output)
  return tf.transpose(outputs.stack(), [1, 0, 2]), state
lstm_cell = tf.keras.layers.LSTMCell(units = 13)

my_rnn = DynamicRNN(lstm_cell)
outputs, state = my_rnn(tf.random.normal(shape=[10,20,3]))
print(outputs.shape)
(10, 20, 13)

برای اطلاعات بیشتر راهنمای tf.function را بخوانید.

معیارها و ضررهای سبک جدید

معیارها و تلفات هر دو اشیایی هستند که مشتاقانه و در tf.function s کار می کنند.

یک شی ضرر قابل فراخوانی است و ( y_true , y_pred ) به عنوان آرگومان انتظار دارد:

cce = tf.keras.losses.CategoricalCrossentropy(from_logits=True)
cce([[1, 0]], [[-1.0,3.0]]).numpy()
4.01815

از معیارها برای جمع آوری و نمایش داده ها استفاده کنید

می‌توانید از tf.metrics برای جمع‌آوری داده‌ها و tf.summary برای ثبت خلاصه‌ها و هدایت آن به نویسنده با استفاده از مدیر زمینه استفاده کنید. خلاصه ها مستقیماً به نویسنده ارسال می شوند، به این معنی که شما باید مقدار step را در callsite ارائه دهید.

summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries')
with summary_writer.as_default():
 tf.summary.scalar('loss', 0.1, step=42)

از tf.metrics برای جمع آوری داده ها قبل از ثبت آنها به عنوان خلاصه استفاده کنید. معیارها حالتی هستند. وقتی روش result را فراخوانی می کنید، مقادیری را جمع می کنند و یک نتیجه تجمعی را برمی گردند (مانند Mean.result ). مقادیر انباشته شده را با Model.reset_states کنید.

def train(model, optimizer, dataset, log_freq=10):
 avg_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='loss', dtype=tf.float32)
 for images, labels in dataset:
  loss = train_step(model, optimizer, images, labels)
  avg_loss.update_state(loss)
  if tf.equal(optimizer.iterations % log_freq, 0):
   tf.summary.scalar('loss', avg_loss.result(), step=optimizer.iterations)
   avg_loss.reset_states()

def test(model, test_x, test_y, step_num):
 # training=False is only needed if there are layers with different
 # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
 loss = loss_fn(model(test_x, training=False), test_y)
 tf.summary.scalar('loss', loss, step=step_num)

train_summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries/train')
test_summary_writer = tf.summary.create_file_writer('/tmp/summaries/test')

with train_summary_writer.as_default():
 train(model, optimizer, dataset)

with test_summary_writer.as_default():
 test(model, test_x, test_y, optimizer.iterations)

خلاصه های تولید شده را با اشاره به TensorBoard به دایرکتوری گزارش خلاصه تجسم کنید:

tensorboard --logdir /tmp/summaries

از tf.summary API برای نوشتن داده های خلاصه برای تجسم در TensorBoard استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، راهنمای tf.summary را بخوانید.

# Create the metrics
loss_metric = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
accuracy_metric = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='train_accuracy')

@tf.function
def train_step(inputs, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions = model(inputs, training=True)
  regularization_loss=tf.math.add_n(model.losses)
  pred_loss=loss_fn(labels, predictions)
  total_loss=pred_loss + regularization_loss

 gradients = tape.gradient(total_loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
 # Update the metrics
 loss_metric.update_state(total_loss)
 accuracy_metric.update_state(labels, predictions)


for epoch in range(NUM_EPOCHS):
 # Reset the metrics
 loss_metric.reset_states()
 accuracy_metric.reset_states()

 for inputs, labels in train_data:
  train_step(inputs, labels)
 # Get the metric results
 mean_loss=loss_metric.result()
 mean_accuracy = accuracy_metric.result()

 print('Epoch: ', epoch)
 print(' loss:   {:.3f}'.format(mean_loss))
 print(' accuracy: {:.3f}'.format(mean_accuracy))
2021-12-08 17:15:19.339736: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Epoch: 0
 loss:   0.142
 accuracy: 0.991
2021-12-08 17:15:19.781743: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Epoch: 1
 loss:   0.125
 accuracy: 0.997
2021-12-08 17:15:20.219033: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Epoch: 2
 loss:   0.110
 accuracy: 0.997
2021-12-08 17:15:20.598085: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
Epoch: 3
 loss:   0.099
 accuracy: 0.997
Epoch: 4
 loss:   0.085
 accuracy: 1.000
2021-12-08 17:15:20.981787: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

نام های متریک کراس

مدل‌های Keras در مورد مدیریت نام‌های متریک سازگار هستند. وقتی رشته‌ای را در فهرست معیارها ارسال می‌کنید، از آن رشته به‌عنوان name متریک استفاده می‌شود. این نام‌ها در شی history که توسط model.fit ، و در گزارش‌های ارسال شده به keras.callbacks قابل مشاهده هستند. به رشته ای که در لیست متریک ارسال کردید تنظیم می شود.

model.compile(
  optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(0.001),
  loss = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics = ['acc', 'accuracy', tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="my_accuracy")])
history = model.fit(train_data)
5/5 [==============================] - 1s 5ms/step - loss: 0.0963 - acc: 0.9969 - accuracy: 0.9969 - my_accuracy: 0.9969
2021-12-08 17:15:21.942940: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
history.history.keys()
dict_keys(['loss', 'acc', 'accuracy', 'my_accuracy'])

اشکال زدایی

از اجرای مشتاق برای اجرای گام به گام کد خود برای بررسی اشکال، انواع داده ها و مقادیر استفاده کنید. API های خاصی مانند tf.function ، tf.keras و غیره برای استفاده از اجرای Graph، برای عملکرد و قابلیت حمل طراحی شده اند. هنگام اشکال زدایی، از tf.config.run_functions_eagerly(True) برای استفاده از اجرای مشتاق در داخل این کد استفاده کنید.

مثلا:

@tf.function
def f(x):
 if x > 0:
  import pdb
  pdb.set_trace()
  x = x + 1
 return x

tf.config.run_functions_eagerly(True)
f(tf.constant(1))
>>> f()
-> x = x + 1
(Pdb) l
 6   @tf.function
 7   def f(x):
 8    if x > 0:
 9     import pdb
 10     pdb.set_trace()
 11 ->   x = x + 1
 12    return x
 13
 14   tf.config.run_functions_eagerly(True)
 15   f(tf.constant(1))
[EOF]

این همچنین در مدل‌های Keras و سایر APIهایی که از اجرای مشتاقانه پشتیبانی می‌کنند نیز کار می‌کند:

class CustomModel(tf.keras.models.Model):

 @tf.function
 def call(self, input_data):
  if tf.reduce_mean(input_data) > 0:
   return input_data
  else:
   import pdb
   pdb.set_trace()
   return input_data // 2


tf.config.run_functions_eagerly(True)
model = CustomModel()
model(tf.constant([-2, -4]))
>>> call()
-> return input_data // 2
(Pdb) l
 10     if tf.reduce_mean(input_data) > 0:
 11      return input_data
 12     else:
 13      import pdb
 14      pdb.set_trace()
 15 ->    return input_data // 2
 16
 17
 18   tf.config.run_functions_eagerly(True)
 19   model = CustomModel()
 20   model(tf.constant([-2, -4]))

یادداشت:

tf.Tensors را در اشیاء خود نگه ندارید

این اشیاء تانسور ممکن است در یک tf.function یا در بافت مشتاق ایجاد شوند و این تانسورها رفتار متفاوتی دارند. همیشه از tf.Tensor s فقط برای مقادیر متوسط ​​استفاده کنید.

برای ردیابی وضعیت، از tf.Variable استفاده کنید زیرا همیشه از هر دو زمینه قابل استفاده هستند. راهنمای tf.Variable را بخوانید تا بیشتر بدانید.

منابع و مطالعه بیشتر

 • راهنماها و آموزش های TF2 را بخوانید تا در مورد نحوه استفاده از TF2 بیشتر بدانید.

 • اگر قبلاً از TF1.x استفاده کرده اید، توصیه می شود کد خود را به TF2 منتقل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای مهاجرت را بخوانید.