Regularyzacja grafów do klasyfikacji dokumentów przy użyciu grafów naturalnych

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Wykres regularyzacji jest techniką specyficzne pod szerszym paradygmatu Neural Graph uczenia się ( Bui i wsp., 2018 ). Podstawową ideą jest trenowanie modeli sieci neuronowych z celem uregulowanym grafem, wykorzystującym zarówno dane oznaczone, jak i nieoznakowane.

W tym samouczku zbadamy zastosowanie regularyzacji grafów do klasyfikowania dokumentów, które tworzą graf naturalny (organiczny).

Ogólna recepta na stworzenie modelu z regularnym wykresem przy użyciu struktury Neural Structured Learning (NSL) jest następująca:

 1. Generuj dane treningowe z wykresu wejściowego i przykładowych funkcji. Węzły na grafie odpowiadają próbkom, a krawędzie na grafie odpowiadają podobieństwu między parami próbek. Otrzymane dane treningowe będą zawierały cechy sąsiednie oprócz oryginalnych cech węzła.
 2. Tworzenie sieci neuronowych jako modelu podstawowego z wykorzystaniem Keras sekwencyjny, funkcjonalne, lub podklasy API.
 3. Owijać modelu podłoża z GraphRegularization klasy osłony, która jest wyposażona w ramach NSL, aby utworzyć nowy wykres Keras model. Ten nowy model będzie zawierał utratę regularyzacji wykresu jako termin regularyzacji w swoim celu treningowym.
 4. Szkolić i oceniać wykresie Keras model.

Ustawiać

Zainstaluj pakiet Neural Structured Learning.

pip install --quiet neural-structured-learning

Zależności i importy

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

# Resets notebook state
tf.keras.backend.clear_session()

print("Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
Version: 2.8.0-rc0
Eager mode: True
GPU is NOT AVAILABLE
2022-01-05 12:39:27.704660: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected

Zbiór danych Cora

Cora zestaw danych jest wykresem cytat gdzie węzły stanowią papiery uczenia maszynowego i krawędzie stanowią cytaty pomiędzy parami papierów. Zadaniem jest klasyfikacja dokumentów, której celem jest przyporządkowanie każdego artykułu do jednej z 7 kategorii. Innymi słowy, jest to problem klasyfikacji wieloklasowej z 7 klasami.

Wykres

Oryginalny wykres jest skierowany. Jednak na potrzeby tego przykładu rozważymy nieskierowaną wersję tego wykresu. Tak więc, jeśli artykuł A cytuje artykuł B, uważamy również, że artykuł B zacytował artykuł A. Chociaż niekoniecznie jest to prawdą, w tym przykładzie traktujemy cytaty jako wskaźnik podobieństwa, które jest zwykle własnością przemienną.

Cechy

Każdy papier w wejściu faktycznie zawiera 2 funkcje:

 1. Słowa: Gęsta, multi-hot bag-of-słów reprezentacja tekstu w dokumencie. Słownik zestawu danych Cora zawiera 1433 unikalnych słów. Zatem długość tej cechy wynosi 1433, a wartość na pozycji „i” wynosi 0/1, wskazując, czy słowo „i” w słowniku istnieje w danej pracy, czy nie.

 2. Etykieta: pojedyncza liczba całkowita identyfikator klasy (kategoria) papieru.

Pobierz zestaw danych Cora

wget --quiet -P /tmp https://linqs-data.soe.ucsc.edu/public/lbc/cora.tgz
tar -C /tmp -xvzf /tmp/cora.tgz
cora/
cora/README
cora/cora.cites
cora/cora.content

Konwertuj dane Cora na format NSL

W celu Preprocesuj zestawu danych Cora i przekonwertować go do formatu wymaganego przez Neural Structured Learning, będziemy uruchomić „preprocess_cora_dataset.py” skrypt, który jest zawarty w repozytorium NSL github. Ten skrypt wykonuje następujące czynności:

 1. Generuj obiekty sąsiednie, korzystając z oryginalnych obiektów węzła i wykresu.
 2. Generowanie danych testowych pociągów i podziały zawierające tf.train.Example instancji.
 3. Utrzymują wynikowy pociąg i danych testowych w TFRecord formacie.
!wget https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py

!python preprocess_cora_dataset.py \
--input_cora_content=/tmp/cora/cora.content \
--input_cora_graph=/tmp/cora/cora.cites \
--max_nbrs=5 \
--output_train_data=/tmp/cora/train_merged_examples.tfr \
--output_test_data=/tmp/cora/test_examples.tfr
--2022-01-05 12:39:28-- https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11640 (11K) [text/plain]
Saving to: ‘preprocess_cora_dataset.py’

preprocess_cora_dat 100%[===================>] 11.37K --.-KB/s  in 0s   

2022-01-05 12:39:28 (78.9 MB/s) - ‘preprocess_cora_dataset.py’ saved [11640/11640]

2022-01-05 12:39:31.378912: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
Reading graph file: /tmp/cora/cora.cites...
Done reading 5429 edges from: /tmp/cora/cora.cites (0.01 seconds).
Making all edges bi-directional...
Done (0.01 seconds). Total graph nodes: 2708
Joining seed and neighbor tf.train.Examples with graph edges...
Done creating and writing 2155 merged tf.train.Examples (1.36 seconds).
Out-degree histogram: [(1, 386), (2, 468), (3, 452), (4, 309), (5, 540)]
Output training data written to TFRecord file: /tmp/cora/train_merged_examples.tfr.
Output test data written to TFRecord file: /tmp/cora/test_examples.tfr.
Total running time: 0.04 minutes.

Zmienne globalne

Ścieżki plików z danymi kolejowych i badania oparte są na wartościach flagi linii poleceń używanych do wywołania „preprocess_cora_dataset.py” skrypt powyżej.

### Experiment dataset
TRAIN_DATA_PATH = '/tmp/cora/train_merged_examples.tfr'
TEST_DATA_PATH = '/tmp/cora/test_examples.tfr'

### Constants used to identify neighbor features in the input.
NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'

Hiperparametry

Użyjemy wystąpienie HParams zawierać różne hiperparametrów i stałych wykorzystywanych do szkolenia i oceny. Poniżej krótko opisujemy każdy z nich:

 • num_classes: Istnieje w sumie 7 różnych klas

 • max_seq_length: Jest to wielkość słownika i wszystkich przypadkach, wejście znajduje się gęsta wielu gorąco, worki z Słowa reprezentacji. Innymi słowy, wartość 1 dla słowa oznacza, że ​​słowo jest obecne na wejściu, a wartość 0 oznacza, że ​​tak nie jest.

 • distance_type: Jest to odległość metryczny używany w celu uregulowania próbki z sąsiadami.

 • graph_regularization_multiplier: Steruje względnej masie terminu wykres regularyzacji w ogólnej funkcji strat.

 • num_neighbors: liczba sąsiadów wykorzystywanych do wykresu uregulowania. Ta wartość musi być mniejsza lub równa max_nbrs argument wiersza polecenia używane podczas pracy nad preprocess_cora_dataset.py .

 • num_fc_units: liczba połączonych warstw w pełni naszej sieci neuronowej.

 • train_epochs: liczba epok szkoleniowych.

 • Wielkość partii wykorzystywane do szkolenia i oceny: batch_size.

 • dropout_rate: kontroluje szybkość widełek po każdym pełni połączonych warstw

 • eval_steps: Numer partii do procesu przed uznania zakonczeniu. Jeśli ustawione na None , wszystkie instancje w zestawie testowym są oceniane.

class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  self.num_classes = 7
  self.max_seq_length = 1433
  ### neural graph learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  self.num_neighbors = 1
  ### model architecture
  self.num_fc_units = [50, 50]
  ### training parameters
  self.train_epochs = 100
  self.batch_size = 128
  self.dropout_rate = 0.5
  ### eval parameters
  self.eval_steps = None # All instances in the test set are evaluated.

HPARAMS = HParams()

Załaduj pociąg i dane testowe

Jak opisano wcześniej w tym notebooku, dane wejściowe i testy szkoleniowe zostały stworzone przez „preprocess_cora_dataset.py”. Będziemy załadować je na dwie tf.data.Dataset obiekty - jeden dla pociągu i jeden dla testu.

W warstwie wejściowej naszego modelu, będziemy ekstraktu nie tylko „słowa” i „etykieta” wyposażony z każdej próbki, ale również odpowiada sąsiad funkcje oparte na hparams.num_neighbors wartości. Przypadki z mniejszymi sąsiadami niż hparams.num_neighbors zostanie przypisany manekin wartości dla tych nieistniejących cech sąsiada.

def make_dataset(file_path, training=False):
 """Creates a `tf.data.TFRecordDataset`.

 Args:
  file_path: Name of the file in the `.tfrecord` format containing
   `tf.train.Example` objects.
  training: Boolean indicating if we are in training mode.

 Returns:
  An instance of `tf.data.TFRecordDataset` containing the `tf.train.Example`
  objects.
 """

 def parse_example(example_proto):
  """Extracts relevant fields from the `example_proto`.

  Args:
   example_proto: An instance of `tf.train.Example`.

  Returns:
   A pair whose first value is a dictionary containing relevant features
   and whose second value contains the ground truth label.
  """
  # The 'words' feature is a multi-hot, bag-of-words representation of the
  # original raw text. A default value is required for examples that don't
  # have the feature.
  feature_spec = {
    'words':
      tf.io.FixedLenFeature([HPARAMS.max_seq_length],
                 tf.int64,
                 default_value=tf.constant(
                   0,
                   dtype=tf.int64,
                   shape=[HPARAMS.max_seq_length])),
    'label':
      tf.io.FixedLenFeature((), tf.int64, default_value=-1),
  }
  # We also extract corresponding neighbor features in a similar manner to
  # the features above during training.
  if training:
   for i in range(HPARAMS.num_neighbors):
    nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'words')
    nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i,
                     NBR_WEIGHT_SUFFIX)
    feature_spec[nbr_feature_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [HPARAMS.max_seq_length],
      tf.int64,
      default_value=tf.constant(
        0, dtype=tf.int64, shape=[HPARAMS.max_seq_length]))

    # We assign a default value of 0.0 for the neighbor weight so that
    # graph regularization is done on samples based on their exact number
    # of neighbors. In other words, non-existent neighbors are discounted.
    feature_spec[nbr_weight_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [1], tf.float32, default_value=tf.constant([0.0]))

  features = tf.io.parse_single_example(example_proto, feature_spec)

  label = features.pop('label')
  return features, label

 dataset = tf.data.TFRecordDataset([file_path])
 if training:
  dataset = dataset.shuffle(10000)
 dataset = dataset.map(parse_example)
 dataset = dataset.batch(HPARAMS.batch_size)
 return dataset


train_dataset = make_dataset(TRAIN_DATA_PATH, training=True)
test_dataset = make_dataset(TEST_DATA_PATH)

Zajrzyjmy do zbioru danych pociągu, aby przyjrzeć się jego zawartości.

for feature_batch, label_batch in train_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, 'words')
 nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, NBR_WEIGHT_SUFFIX)
 print('Batch of neighbor inputs:', feature_batch[nbr_feature_key])
 print('Batch of neighbor weights:',
    tf.reshape(feature_batch[nbr_weight_key], [-1]))
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words', 'words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 1 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor weights: tf.Tensor(
[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.], shape=(128,), dtype=float32)
Batch of labels: tf.Tensor(
[2 2 6 2 0 6 1 3 5 0 1 2 3 6 1 1 0 3 5 2 3 1 4 1 6 1 3 2 2 2 0 3 2 1 3 3 2
 3 3 2 3 2 2 0 2 2 6 0 2 1 1 0 5 2 1 4 2 1 2 4 0 2 5 4 3 6 3 2 1 6 2 4 2 2
 6 4 6 4 3 5 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 0 6 6 0 2 6 2 1 2 0 1 1 3 2 0
 2 0 2 1 1 3 5 2 1 2 5 1 6 2 4 6 4], shape=(128,), dtype=int64)

Zajrzyjmy do testowego zbioru danych, aby przyjrzeć się jego zawartości.

for feature_batch, label_batch in test_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of labels: tf.Tensor(
[5 2 2 2 1 2 6 3 2 3 6 1 3 6 4 4 2 3 3 0 2 0 5 2 1 0 6 3 6 4 2 2 3 0 4 2 2
 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 4 0 2 6 2 1 4 2 0 0 1 4 2 6 0 5 2 2 3 2 5 2 5
 2 3 2 2 2 2 2 6 6 3 2 4 2 6 3 2 2 6 2 4 2 2 1 3 4 6 0 0 2 4 2 1 3 6 6 2 6
 6 6 1 4 6 4 3 6 6 0 0 2 6 2 4 0 0], shape=(128,), dtype=int64)

Definicja modelu

Aby zademonstrować użycie regularyzacji grafów, najpierw budujemy model bazowy dla tego problemu. Użyjemy prostej sieci neuronowej typu feed-forward z 2 ukrytymi warstwami i przerwami pomiędzy nimi. Przedstawimy utworzenie modelu podstawowego z wykorzystaniem wszystkich rodzajów produktu obsługiwane przez tf.Keras ram - sekwencyjne, funkcjonalne i podklasy.

Sekwencyjny model podstawowy

def make_mlp_sequential_model(hparams):
 """Creates a sequential multi-layer perceptron model."""
 model = tf.keras.Sequential()
 model.add(
   tf.keras.layers.InputLayer(
     input_shape=(hparams.max_seq_length,), name='words'))
 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 model.add(
   tf.keras.layers.Lambda(lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32)))
 for num_units in hparams.num_fc_units:
  model.add(tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu'))
  # For sequential models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate))
 model.add(tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes))
 return model

Funkcjonalny model podstawowy

def make_mlp_functional_model(hparams):
 """Creates a functional API-based multi-layer perceptron model."""
 inputs = tf.keras.Input(
   shape=(hparams.max_seq_length,), dtype='int64', name='words')

 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 cur_layer = tf.keras.layers.Lambda(
   lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))(
     inputs)

 for num_units in hparams.num_fc_units:
  cur_layer = tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')(cur_layer)
  # For functional models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  cur_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)(cur_layer)

 outputs = tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes)(cur_layer)

 model = tf.keras.Model(inputs, outputs=outputs)
 return model

Model podstawowy podklasy

def make_mlp_subclass_model(hparams):
 """Creates a multi-layer perceptron subclass model in Keras."""

 class MLP(tf.keras.Model):
  """Subclass model defining a multi-layer perceptron."""

  def __init__(self):
   super(MLP, self).__init__()
   # Input is already one-hot encoded in the integer format. We create a
   # layer to cast it to floating point format here.
   self.cast_to_float_layer = tf.keras.layers.Lambda(
     lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))
   self.dense_layers = [
     tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')
     for num_units in hparams.num_fc_units
   ]
   self.dropout_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)
   self.output_layer = tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes)

  def call(self, inputs, training=False):
   cur_layer = self.cast_to_float_layer(inputs['words'])
   for dense_layer in self.dense_layers:
    cur_layer = dense_layer(cur_layer)
    cur_layer = self.dropout_layer(cur_layer, training=training)

   outputs = self.output_layer(cur_layer)

   return outputs

 return MLP()

Utwórz model(e) bazowy(e)

# Create a base MLP model using the functional API.
# Alternatively, you can also create a sequential or subclass base model using
# the make_mlp_sequential_model() or make_mlp_subclass_model() functions
# respectively, defined above. Note that if a subclass model is used, its
# summary cannot be generated until it is built.
base_model_tag, base_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(HPARAMS)
base_model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 words (InputLayer)     [(None, 1433)]      0     
                                 
 lambda (Lambda)       (None, 1433)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 50)        71700   
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 50)        0     
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 50)        2550   
                                 
 dropout_1 (Dropout)     (None, 50)        0     
                                 
 dense_2 (Dense)       (None, 7)         357    
                                 
=================================================================
Total params: 74,607
Trainable params: 74,607
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Model bazy kolejowej MLP

# Compile and train the base MLP model
base_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
base_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/functional.py:559: UserWarning: Input dict contained keys ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words'] which did not match any model input. They will be ignored by the model.
 inputs = self._flatten_to_reference_inputs(inputs)
17/17 [==============================] - 1s 18ms/step - loss: 1.9521 - accuracy: 0.1838
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8590 - accuracy: 0.3044
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7770 - accuracy: 0.3601
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6655 - accuracy: 0.3898
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5386 - accuracy: 0.4543
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3856 - accuracy: 0.5077
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2736 - accuracy: 0.5531
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1636 - accuracy: 0.5889
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0654 - accuracy: 0.6385
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9703 - accuracy: 0.6761
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8689 - accuracy: 0.7104
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.7704 - accuracy: 0.7494
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.7157 - accuracy: 0.7810
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.6296 - accuracy: 0.8186
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5932 - accuracy: 0.8167
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5526 - accuracy: 0.8464
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5112 - accuracy: 0.8445
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.4624 - accuracy: 0.8613
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.4163 - accuracy: 0.8696
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3808 - accuracy: 0.8849
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3564 - accuracy: 0.8933
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3453 - accuracy: 0.9002
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3226 - accuracy: 0.9114
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3058 - accuracy: 0.9151
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2798 - accuracy: 0.9146
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2638 - accuracy: 0.9248
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2538 - accuracy: 0.9290
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2356 - accuracy: 0.9411
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2080 - accuracy: 0.9425
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2172 - accuracy: 0.9364
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2259 - accuracy: 0.9225
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1944 - accuracy: 0.9480
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1892 - accuracy: 0.9434
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1718 - accuracy: 0.9592
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1826 - accuracy: 0.9508
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1585 - accuracy: 0.9559
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1605 - accuracy: 0.9545
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1529 - accuracy: 0.9550
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1411 - accuracy: 0.9615
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1366 - accuracy: 0.9624
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1431 - accuracy: 0.9578
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1241 - accuracy: 0.9619
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1310 - accuracy: 0.9661
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1284 - accuracy: 0.9652
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1215 - accuracy: 0.9633
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1130 - accuracy: 0.9722
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1074 - accuracy: 0.9722
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1143 - accuracy: 0.9694
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1015 - accuracy: 0.9740
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1077 - accuracy: 0.9698
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1035 - accuracy: 0.9684
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1076 - accuracy: 0.9694
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1000 - accuracy: 0.9689
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0967 - accuracy: 0.9749
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9703
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0943 - accuracy: 0.9740
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0923 - accuracy: 0.9735
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0848 - accuracy: 0.9800
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0836 - accuracy: 0.9782
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0913 - accuracy: 0.9735
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9773
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0753 - accuracy: 0.9810
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0746 - accuracy: 0.9777
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0861 - accuracy: 0.9731
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0765 - accuracy: 0.9787
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0750 - accuracy: 0.9791
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0725 - accuracy: 0.9814
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0762 - accuracy: 0.9791
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9842
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9861
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0775 - accuracy: 0.9805
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0655 - accuracy: 0.9800
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0629 - accuracy: 0.9833
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0625 - accuracy: 0.9824
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0607 - accuracy: 0.9838
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0578 - accuracy: 0.9824
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0568 - accuracy: 0.9842
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0595 - accuracy: 0.9833
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0615 - accuracy: 0.9842
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0555 - accuracy: 0.9852
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0517 - accuracy: 0.9870
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0541 - accuracy: 0.9856
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0533 - accuracy: 0.9884
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0509 - accuracy: 0.9838
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0600 - accuracy: 0.9828
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0617 - accuracy: 0.9800
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0599 - accuracy: 0.9800
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0502 - accuracy: 0.9870
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0416 - accuracy: 0.9907
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0542 - accuracy: 0.9842
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0490 - accuracy: 0.9847
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0374 - accuracy: 0.9916
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0467 - accuracy: 0.9893
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0426 - accuracy: 0.9879
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0543 - accuracy: 0.9861
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0420 - accuracy: 0.9870
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0461 - accuracy: 0.9861
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0425 - accuracy: 0.9898
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0406 - accuracy: 0.9907
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0486 - accuracy: 0.9847
<keras.callbacks.History at 0x7f6f9d5eacd0>

Oceń podstawowy model MLP

# Helper function to print evaluation metrics.
def print_metrics(model_desc, eval_metrics):
 """Prints evaluation metrics.

 Args:
  model_desc: A description of the model.
  eval_metrics: A dictionary mapping metric names to corresponding values. It
   must contain the loss and accuracy metrics.
 """
 print('\n')
 print('Eval accuracy for ', model_desc, ': ', eval_metrics['accuracy'])
 print('Eval loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['loss'])
 if 'graph_loss' in eval_metrics:
  print('Eval graph loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['graph_loss'])
eval_results = dict(
  zip(base_model.metrics_names,
    base_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('Base MLP model', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.4192 - accuracy: 0.7939


Eval accuracy for Base MLP model : 0.7938517332077026
Eval loss for Base MLP model : 1.4192423820495605

Trenuj model MLP z regularyzacją wykresu

Zawierające wykres uregulowania w perspektywie utraty dotychczasowych tf.Keras.Model wymaga zaledwie kilku linii kodu. Podstawowy model jest owijany, aby utworzyć nowy tf.Keras modelu podklasy, którego strata zawiera wykres regularyzacji.

Aby ocenić przyrostowe korzyści z regularyzacji wykresów, utworzymy nową instancję modelu bazowego. To dlatego base_model został już przeszkolony przez kilka iteracji i ponownego wykorzystania tego wyszkolony modelu stworzyć model wykres-uregulowana nie będzie porównanie fair base_model .

# Build a new base MLP model.
base_reg_model_tag, base_reg_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(
  HPARAMS)
# Wrap the base MLP model with graph regularization.
graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
  max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
  multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
  distance_type=HPARAMS.distance_type,
  sum_over_axis=-1)
graph_reg_model = nsl.keras.GraphRegularization(base_reg_model,
                        graph_reg_config)
graph_reg_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
graph_reg_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/indexed_slices.py:446: UserWarning: Converting sparse IndexedSlices(IndexedSlices(indices=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Reshape_1:0", shape=(None,), dtype=int32), values=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Reshape:0", shape=(None, 7), dtype=float32), dense_shape=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Cast:0", shape=(2,), dtype=int32))) to a dense Tensor of unknown shape. This may consume a large amount of memory.
 "shape. This may consume a large amount of memory." % value)
17/17 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 1.9798 - accuracy: 0.1601 - scaled_graph_loss: 0.0373
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.9024 - accuracy: 0.2979 - scaled_graph_loss: 0.0254
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8623 - accuracy: 0.3160 - scaled_graph_loss: 0.0317
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8042 - accuracy: 0.3443 - scaled_graph_loss: 0.0498
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7552 - accuracy: 0.3582 - scaled_graph_loss: 0.0696
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7012 - accuracy: 0.4084 - scaled_graph_loss: 0.0866
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6578 - accuracy: 0.4515 - scaled_graph_loss: 0.1114
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6058 - accuracy: 0.5039 - scaled_graph_loss: 0.1300
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5498 - accuracy: 0.5434 - scaled_graph_loss: 0.1508
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5098 - accuracy: 0.6019 - scaled_graph_loss: 0.1651
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.4746 - accuracy: 0.6302 - scaled_graph_loss: 0.1844
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.4315 - accuracy: 0.6520 - scaled_graph_loss: 0.1917
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3932 - accuracy: 0.6770 - scaled_graph_loss: 0.2024
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3645 - accuracy: 0.7183 - scaled_graph_loss: 0.2145
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3265 - accuracy: 0.7369 - scaled_graph_loss: 0.2324
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3045 - accuracy: 0.7555 - scaled_graph_loss: 0.2358
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2836 - accuracy: 0.7652 - scaled_graph_loss: 0.2404
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2456 - accuracy: 0.7898 - scaled_graph_loss: 0.2469
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2348 - accuracy: 0.8074 - scaled_graph_loss: 0.2615
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2000 - accuracy: 0.8074 - scaled_graph_loss: 0.2542
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1994 - accuracy: 0.8260 - scaled_graph_loss: 0.2729
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1825 - accuracy: 0.8269 - scaled_graph_loss: 0.2676
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1598 - accuracy: 0.8455 - scaled_graph_loss: 0.2742
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1543 - accuracy: 0.8534 - scaled_graph_loss: 0.2797
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1456 - accuracy: 0.8552 - scaled_graph_loss: 0.2714
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1154 - accuracy: 0.8566 - scaled_graph_loss: 0.2796
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1150 - accuracy: 0.8687 - scaled_graph_loss: 0.2850
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1154 - accuracy: 0.8626 - scaled_graph_loss: 0.2772
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0806 - accuracy: 0.8733 - scaled_graph_loss: 0.2756
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0828 - accuracy: 0.8626 - scaled_graph_loss: 0.2907
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0724 - accuracy: 0.8886 - scaled_graph_loss: 0.2834
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0589 - accuracy: 0.8826 - scaled_graph_loss: 0.2881
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0490 - accuracy: 0.8872 - scaled_graph_loss: 0.2972
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0550 - accuracy: 0.8923 - scaled_graph_loss: 0.2935
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0397 - accuracy: 0.8840 - scaled_graph_loss: 0.2795
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0360 - accuracy: 0.8891 - scaled_graph_loss: 0.2966
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0235 - accuracy: 0.8961 - scaled_graph_loss: 0.2890
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0219 - accuracy: 0.8984 - scaled_graph_loss: 0.2965
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0168 - accuracy: 0.9044 - scaled_graph_loss: 0.3023
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0148 - accuracy: 0.9035 - scaled_graph_loss: 0.2984
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9956 - accuracy: 0.9118 - scaled_graph_loss: 0.2888
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0019 - accuracy: 0.9021 - scaled_graph_loss: 0.2877
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9956 - accuracy: 0.9049 - scaled_graph_loss: 0.2912
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9986 - accuracy: 0.9026 - scaled_graph_loss: 0.3040
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9939 - accuracy: 0.9067 - scaled_graph_loss: 0.3016
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9828 - accuracy: 0.9058 - scaled_graph_loss: 0.2877
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9629 - accuracy: 0.9137 - scaled_graph_loss: 0.2844
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9645 - accuracy: 0.9146 - scaled_graph_loss: 0.2933
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9752 - accuracy: 0.9165 - scaled_graph_loss: 0.3013
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9552 - accuracy: 0.9179 - scaled_graph_loss: 0.2865
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9539 - accuracy: 0.9193 - scaled_graph_loss: 0.3044
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9443 - accuracy: 0.9183 - scaled_graph_loss: 0.3010
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9559 - accuracy: 0.9244 - scaled_graph_loss: 0.2987
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9497 - accuracy: 0.9225 - scaled_graph_loss: 0.2979
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9674 - accuracy: 0.9183 - scaled_graph_loss: 0.3034
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9537 - accuracy: 0.9174 - scaled_graph_loss: 0.2834
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9341 - accuracy: 0.9188 - scaled_graph_loss: 0.2939
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9392 - accuracy: 0.9225 - scaled_graph_loss: 0.2998
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9240 - accuracy: 0.9313 - scaled_graph_loss: 0.3022
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9368 - accuracy: 0.9267 - scaled_graph_loss: 0.2979
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9306 - accuracy: 0.9234 - scaled_graph_loss: 0.2952
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9197 - accuracy: 0.9230 - scaled_graph_loss: 0.2916
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9360 - accuracy: 0.9206 - scaled_graph_loss: 0.2947
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9181 - accuracy: 0.9299 - scaled_graph_loss: 0.2996
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9105 - accuracy: 0.9341 - scaled_graph_loss: 0.2981
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9014 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2897
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9059 - accuracy: 0.9364 - scaled_graph_loss: 0.3083
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9053 - accuracy: 0.9309 - scaled_graph_loss: 0.2976
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9099 - accuracy: 0.9258 - scaled_graph_loss: 0.3069
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9025 - accuracy: 0.9355 - scaled_graph_loss: 0.2890
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8849 - accuracy: 0.9281 - scaled_graph_loss: 0.2933
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8959 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2918
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9074 - accuracy: 0.9248 - scaled_graph_loss: 0.3065
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8845 - accuracy: 0.9369 - scaled_graph_loss: 0.2874
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8873 - accuracy: 0.9401 - scaled_graph_loss: 0.2996
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8942 - accuracy: 0.9327 - scaled_graph_loss: 0.3086
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9052 - accuracy: 0.9253 - scaled_graph_loss: 0.2986
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8811 - accuracy: 0.9336 - scaled_graph_loss: 0.2948
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8896 - accuracy: 0.9276 - scaled_graph_loss: 0.2919
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8853 - accuracy: 0.9313 - scaled_graph_loss: 0.2944
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8875 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2925
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8639 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2967
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8820 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.3047
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8752 - accuracy: 0.9346 - scaled_graph_loss: 0.2942
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8651 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3066
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8765 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.2881
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8691 - accuracy: 0.9420 - scaled_graph_loss: 0.3030
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8631 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.2916
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8651 - accuracy: 0.9392 - scaled_graph_loss: 0.3032
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8632 - accuracy: 0.9420 - scaled_graph_loss: 0.3019
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8600 - accuracy: 0.9425 - scaled_graph_loss: 0.2965
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8569 - accuracy: 0.9346 - scaled_graph_loss: 0.2977
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8704 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3083
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8562 - accuracy: 0.9406 - scaled_graph_loss: 0.2883
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8545 - accuracy: 0.9415 - scaled_graph_loss: 0.3030
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8592 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.2927
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8503 - accuracy: 0.9397 - scaled_graph_loss: 0.2927
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8434 - accuracy: 0.9462 - scaled_graph_loss: 0.2937
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8578 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3064
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8504 - accuracy: 0.9411 - scaled_graph_loss: 0.3043
<keras.callbacks.History at 0x7f70041be650>

Oceń model MLP z regularyzacją wykresu

eval_results = dict(
  zip(graph_reg_model.metrics_names,
    graph_reg_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('MLP + graph regularization', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.8884 - accuracy: 0.7957


Eval accuracy for MLP + graph regularization : 0.7956600189208984
Eval loss for MLP + graph regularization : 0.8883611559867859

Dokładność Graph-uregulowana modelu jest o 2-3% wyższa niż w przypadku modelu bazowej ( base_model ).

Wniosek

Zademonstrowaliśmy zastosowanie regularyzacji grafów do klasyfikacji dokumentów na grafie cytowań naturalnych (Cora) przy użyciu struktury Neural Structured Learning (NSL). Nasz zaawansowany samouczek wymaga syntetyzowania wykresy na podstawie próbki zanurzeń przed treningiem sieć neuronową z wykresu uregulowania. To podejście jest przydatne, jeśli dane wejściowe nie zawierają wyraźnego wykresu.

Zachęcamy użytkowników do dalszych eksperymentów, zmieniając zakres nadzoru, a także próbując różnych architektur neuronowych w celu regularyzacji grafów.