text.tflite_registrar.AddByteSplit

AddByteSplit(arg0: int) -> None

The function that adds AddByteSplit to the TFLite interpreter.