text.tflite_registrar.AddByteSplitByOffsets

AddByteSplitByOffsets(arg0: int) -> None

The function that adds AddByteSplitByOffsets to the TFLite interpreter.