Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Wysokowydajne symulacje z TFF

W tym samouczku opisano, jak skonfigurować wysokowydajne symulacje za pomocą TFF w różnych typowych scenariuszach.

TODO (b/134543154): Wypełnij treść, niektóre z rzeczy do omówienia tutaj:

 • używanie procesorów graficznych w konfiguracji z jedną maszyną,
 • konfiguracja wielu maszyn w GCP/GKE, z TPU i bez,
 • łączenie backendów podobnych do MapReduce,
 • aktualne ograniczenia i kiedy/jak zostaną złagodzone.
Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Zanim zaczniemy

Najpierw upewnij się, że notes jest połączony z zapleczem, które ma skompilowane odpowiednie składniki (w tym zależności gRPC dla scenariuszy z wieloma komputerami).

Teraz zacznijmy od załadowania przykładu MNIST ze strony TFF i zadeklarowania funkcji Pythona, która uruchomi małą pętlę eksperymentu na grupie 10 klientów.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow-federated-nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()
import collections
import time

import tensorflow as tf

import tensorflow_federated as tff

source, _ = tff.simulation.datasets.emnist.load_data()


def map_fn(example):
 return collections.OrderedDict(
   x=tf.reshape(example['pixels'], [-1, 784]), y=example['label'])


def client_data(n):
 ds = source.create_tf_dataset_for_client(source.client_ids[n])
 return ds.repeat(10).shuffle(500).batch(20).map(map_fn)


train_data = [client_data(n) for n in range(10)]
element_spec = train_data[0].element_spec


def model_fn():
 model = tf.keras.models.Sequential([
   tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(784,)),
   tf.keras.layers.Dense(units=10, kernel_initializer='zeros'),
   tf.keras.layers.Softmax(),
 ])
 return tff.learning.from_keras_model(
   model,
   input_spec=element_spec,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
   metrics=[tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])


trainer = tff.learning.build_federated_averaging_process(
  model_fn, client_optimizer_fn=lambda: tf.keras.optimizers.SGD(0.02))


def evaluate(num_rounds=10):
 state = trainer.initialize()
 for _ in range(num_rounds):
  t1 = time.time()
  state, metrics = trainer.next(state, train_data)
  t2 = time.time()
  print('metrics {m}, round time {t:.2f} seconds'.format(
    m=metrics, t=t2 - t1))

Symulacje pojedynczej maszyny

Teraz domyślnie włączone.

evaluate()
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.13858024775981903,loss=3.0073554515838623>, round time 3.59 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.1796296238899231,loss=2.749046802520752>, round time 2.29 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.21656379103660583,loss=2.514779567718506>, round time 2.33 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.2637860178947449,loss=2.312587261199951>, round time 2.06 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3334362208843231,loss=2.068122386932373>, round time 2.00 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3737654387950897,loss=1.9268712997436523>, round time 2.42 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4296296238899231,loss=1.7216310501098633>, round time 2.20 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4655349850654602,loss=1.6489890813827515>, round time 2.18 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5048353672027588,loss=1.5485210418701172>, round time 2.16 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5564814805984497,loss=1.4140453338623047>, round time 2.41 seconds

Symulacje wielu maszyn na GCP/GKE, GPU, TPU i nie tylko...

Wkrótce.